Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/43

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest31 – sig bor-t, gled han paa Dækket, der var glat af Blod, og faldt bag- over. Da Birkebejnerne saa dette, troede de, at han var død, og istemte Sejersraabet. Ogsaa paa Orm Kongsbroders Skib var Magnns’s Fald bleven bemærket, og da Orm dermed antog Slaget for asgjort, lod han strax ro bort. Hans Exempel fulgtes hurtig af de andre Lendermænd, og skjønt Magnus strax viste sig og raabte, at Intet var tilstødt ham, var det ham dog umuligt at standse den en Gang begyndte Flugt, saa at han snart selv maatte lægge bort og søge sin Nedning paa samme Maade. „Høvdebnssen“ slap deri- mod ikke væk, men blev tagen af Birkebejnerne og ryddet fra Stævn til Stævn. Kong Magnus selv kom bort ad den almindelige Led, medens Orm Kongsbroder, der havde givet det første Signal til Flugten og havde et stort og tungtoet Skib, snart-blev indhentet ude ved Gravdal, hvor han maatte lægge til Land og søge at komme bort. Da han selv var en svær og tung Mand, faldt dette ham meget vanskeligt, hvorfor han maatte lade sig slæbe op efter Fjeldet as en Mand paa hver Side. Men det gik alligevel ikke synderlig hurtig paa denne Maade, og da Birkebeinerne vandt ind paa ham, maatte han for at redde sig fprætte op sin store Pengepose og lade Sølvet rende ned paa Jorden Hans Forfølgere gave sig da til at samle dette op og sinkedes derved saaledes, at Orm fik Forsprang og reddede sig. Sverre blev bagefter meget vred over, at hans Folk paa en saadan Maade havde ladet denne hans Fiende slippe bort. For Øvrigt kunde Sejerherrerne ikke indlade sig paa nogen egentlig Forfølgelse af de Slagne, da de dertil selv havde altfor mange Saarede og Dræbte. J det Hele beregnedes de Faldnes Antal paa begge Sider til omtrent 350 Mand, hvilket ved en Kamp, der regnedes for saa overordentlig heftig og blodig, som denne, ikke egentlig er noget særdeles meget i Forhold til Antallet af Stri- dende, der efter en meget sandsynlig Beregning kan anslaaes til omtrent 5000 Mand. !) Da imidlertid Striden fornemlig havde raset paa nogle enkelte Skibe, maa der dog paa disse have været et temmelig betydeligt Mandefald. Af Kong Magnus’s Flaade faldt i Alt atten Skibe i Birkebejnernes Hænder, medens kun fjorten reddede sig med ham s Efter Slaget for Kong Magnus med sin Flaade sydover til Stavanger, hvor han fandt en god Modtagelse hos Biskop Erik Denne Prælat, der har vundet et Navn, som en af Kong Sverres ivrigste Modstandere, gav den flyStende Konge det Raad, at han “) P. A. Munch, Det Norske Folks Historie, l1l, 126.