Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/425

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


-413 ſyning med Kom Bergens aarlige Indførſel af danſke Kornvarer anſloges ved Aarhundredets Midte til en Værdi af 120,000 Rdl. og foregik for den ſtørſte Del med danſke og holſtenſke Skibe, om- trent 20o, medens kun et mindre Antal af de i denne Handel ſysſelſatte Fartøjer (25) hørte hjemme i Norge, fornemlig i Eker- ſund og Bergen. Derhos indførtes der ogſaa forſkjellige Fabrikater fra Danmark og Hertugdømmerne, ſom Lærreder, Brændevin, Tang- verk, Murſten, Pottemagerarbejder o. ſ. v. Værdien- af de fra Bergen til Danmark udførte Fiſkevarer anſloges ſamtidig til 110,000 Rdl. aarlig. Den udenlandſke Handel ſysſelſatte ſig i denne Periode med væſentlig de ſamme Gjenſtande, ſom iden foregaaende, og dreves paa de ſamme Lande Dog indtraadte der efterhaanden en meget betydelig Forſkjel, forſaavidt ſom Handelen med de nordtydſke Stæder lidt efter lidt gik over i de bergenſke Kjøbmænds Hænder. Udførſelsartiklerne vare naturligvis her de ſamme, ſom til alle andre Steder, fremfor alt Fiſkevarer, fornemlig Sild og Torſk, og ved Siden deraf Skind af Bukke, Faar og Gjeder, ligeſom af Ræve, Oddere, Maar, Hermeliner, Rensdyr og Sælhunde, ſamt Edderdun. Den ſamlede Udførſel til Hamburg anſloges ved Midten af det attende Aarhundrede til at have en gjennemſnitlig Værdi af hen- ved 35,00o Rdl. om Aaret, medens ſamtidig alene det fra ſamme Sted i et Aar indførte Kot-nbrændevin ſkal have havt en Værdi af omtrent 38,000 Rdl. Samtidig anſloges Værdien af de til Bremen udførte Varer til omtrent 47,000 Rdl. aarlig, medens her ikke kunde tilvejebringes nogen Opgave over Værdien af de indførte Produkter, (fornemlig Klædeſtoſſe, Nürnbergervarer o. f. v). Handelen paa Bremen beſørgedes ved Aürhundredets Midte af omtrent ligeſaa mange bergenſke ſom fremmede Skibe. Af de øſterſøiſke Stæder var det fornemlig Danzig, Ro- ſtock, Stettin, Stralſund, Liibeck, Königsberg, Pernau, Pillau, Libau, Riga, Reval og St. Petersburg, der i denne Periode havde Handels- forbindelſer med Bergen. De bergenſke .Kjøbmænd havde her et rigt Marked for ſine FiſkeProdukter og Skindvarer, foruden at de tildels ſom Mellemmænd forſynede disſe Stæder med franſk Brænde- vin. Værdien af denne Udførſel angaves ved Midten af det attende Aarhundrede til et gjennemſnitligt Beløb af omtrent 350,0o0 Rdl. om Aaret, hvilket antoges at være betydelig mere end Værdien af de fra ſamme Byer indførte Varer, (Kornvarer, fornemlig fra Danzig, Hamp, .Klædeſtoffer, Sejldug, Sæbe, Trævarer o. ſ. v.). Af alle disſe Byer var Danzig den, der drev den livligſte Handel paa