Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/426

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


414 Bergen, idet den bl. a. indførte omtrent Halvdelen af al den Vaarſild, ſom gik til Øſter-ſøen, fornemlig med norſke Skibe Derimod be- ſørgedes Handelen paa Roſtock, ſom iBetydning kom nærmeſt efter den danzigfke, udelukkende af Skibe fra ſamme By, omtrent treti i Tallet, ſom alle vare af temmelig ſtor Drægtighed, men i Regelen kom ballaſtede til Bergen, da denne Handel næſten alene beſtod i Udførſel af Fiſkevarer. Handelen paa Lübeck var i det attende Aarhundrede, endnu forinden det hele Kontor var kommet i norſk Beſiddelſe, aldeles forſvindende. De faa Varer, ſom indførtes der- fra, indførtes i Almindelighed med danſke Skibe. Betydelig ſtørre var Forbindelſen med Stralſund, Stettin, .Königsberg og Riga, der beſørgedes af øſtlandſke, ekerſundſke og danſke, for en Del ogſaa af bergenſke Skibe. Med de øvrige af de ovenfor opregnede Stæder var Forbindelſen ikke mere livlig end, at den i Regelen kunde beførges af et enkelt Skib om Aaret til hver By. Af meget ſtor Betydning var Bergens Handel paa Hol- land, der ſtadig forøgedes,.efterſom Hanſeſtædernes Indflydelſe i Bergen formindſkedes. Denne foregik ved Midten af det attende Aarhundrede med en 60–7o Skibe hvert Aar, af hvilke kun en forſvindende Del hørte hjemme i Bergen, – deri ikke medregnet de hollandſke Hummerbysſer, ſom ſejlede paa Havnene iSøndhord- land. Det var ogſaa her fornemlig Udføtſelen, ſom var betydelig, idet den ved det attende Aarhundredes Midte anſloges til en gjennemſnitlig Værdi af mere end 360,000 Rdl. om Aaret Ind- førſelen fra Holland repræſenterede et meget mindre Beløb, og mange af de i denne Handel fysſelſatte Skibe kom endog kun bal- laſtede frem. Det hændte ofte, at de anvendte Murſten ſom Ballaſt og ved ſin Ankomſt til Bergen ſolgte denne for en billig Pris. Efter Branden i 1756 gik Indførſelen af denne Vare op til et meget ſtort Beløb (næſten 300,o0o Stykker om Aaret), ligeſom der da ogſaa hvert Aar indførtes 3 til 40o,000 Stykker Tagſten (glas- ſerede, ſom uglasſerede). De andre Varer, ſom iſær indførtes fra Holland, vare Tobak, .ſkaſſe, AnnF, Humle, Oſt, Bly, Papir, Ltnolie, Lærred m. m. Handelen paa Flandern beſørgedes for omtrent de.tre Fjerdedele af bergenſke Skibe, for Reſten af danſke, oldenburgſke, hollandſke og belgiſke. Udførſelen til dette Land var dog aldrig af nogen ſtørre Betydning, og anſloges ved det attende Aarhundredes Midte til en Værdi af omtrent 26,000 Rdl. om Aaret Ind- førſelen var endnu mindre og beſtod fornemlig i Humle, Mel,