Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/424

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


4l2 I den islandſke Handel havde Bergen ikke nu længere nogen Del, da denne var bleven monopoliſeret til Fordel for Kjøbenhavn. Imod det attende Aarhundredes Slutning, da Regjeringen ved Udſættelſe af Præmier opmuntrede til at drive Fiſke under Is- land, “deltoge nogle af Bergens ſtørre Kjøbmænd i denne Fart med Skonnerter og Galeaſer. Af en ikke ringe Betydning var iLøbet af det ſyttende og attende Aarhundrede den fra Bergen drevne Handel paa Stiftets Landdiſtrikter, der fornemmelig foregik med Vaarſild, Torſk, Tran og andre Fiſkeprodukter, ſamt med de Varer, ſom for øvrigt bleve producerede i disſe Egne. Den beſørgedes dels med Land- befolkningens egne Jægter, dels med de Bergenſerne tilhørende Bomſejls-Iagter paa mellem 4 og 10 Læſter, der dog førſt kom i almindeligt Brug et Stykke ind i det attende Aarhundrede. Med disſe Skibe bragtes ogſaa til Bergen Kjød, Smør og andre Fede- varer, Næper, Ved, Skind, Tøndebaand, Vildt, fornemlig Ryper og Harer, Æbler og Kirſebær, Tran, Tjære o. ſ. v. Fra Søndhord- land udførtes derhos et betydeligt Antal Hummer (i 1756 f. Ex. 56,00o), der for det meſte gik til Holland med de derfra kommende Hummerbyſer, og for en Del ogſaa til England. Af Jægter var der i Søndfjord mellem 20 og 30, iNordfjord omtrent ligeſaa mange, paa Søndmøre omtrent 40, der endog kunde have en Drcegtighed af henimod 30 Læfter. Bergens Handel med Norges øſtlige Landſkaber, ſaa- vel ſom med Throndhjem og de romsdalſke Byer var kun af under- ordnet Betydning. Den vigtigſte Indførſelsartikel, der fra Øſt- landet førtes til Bergen, var viſtnok Jern og tildels Trælaſt- produkter. Handelen paa Øſtlandet dreves ved Midten af forrige Aarhundrede ſaagodtſom udelukkende ved Fartøjer, der hørte hjemme i Ekerſund. Den vigtigſte Udførſelsartikel til Øſtlandet var Fiſke- varer; men Øſtlandets Forbrug af disſe var dog kun ganſke ringe. Desuagtet udgjorde Priſen for dem et meget ſtørre Beløb, end det, ſom Bergen maatte betale for de øſtlandſke Produkter, ſaaledes at denne Handel dog var ret indbringende iForhold til Omſætningen. Man kaldte derfor ogſaa iBergen de fra Øſtlandet kommende Skibe for „Sølvflaaden“. Af ulige ſtørre Betydning var Bergens Handel paa Dan- mark, der i det attende Aarhundrede havde overtaget Norges For- -H–j-jj-j norſke Rejſe indkomne Supplikationer (Kancelliet-Betænkninger, Pakke 3, c). Danſk hiſtoriſk Tidsſkrift, Række lIl, førſte Bind, 103 flg.