Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/420

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


408 og Lindenotv ſkulle allerede i Marts Maaned ſ. A. have indfundet ſig i Finmarken med Orlogsflibet „Havfruen“, hvorpaa de opholdt ſig der indtil i Oktober eller November Reſultaterne af deres Virkſomhed ere fremſtillede af Lillienſtiold ſelv i hans ſtore haandſktevne Vert ’over Finmarken, 8peeolnm doreule (ll, 489 flg.), og efter dette maa det erkjendes, at Landets Tilſtand i den ſidſte Tid var bleven yderſt ſørgelig. Saaledes brugte de bergenſke ltjøbmænd uden videre at bemægtige ſig de af- døde Almuesmænds Dødsboer, og tvang endog, naar disſes Midler ikke ſtrak til at betale al Gjæld, Børnene til at træde i deres Tjeneſte og blive der, indtil de havde optjent, hvad Borgerne havde tilgode hos deres Forældre. Paa ſamme Vis gik det ogſaa ved andre Anledningen og naar dertil lægges, at der fremdeles førtes de gamle Klager over urigtig Vægt og daarlige Varer, kan man faa et Indtryk af, hvorledes det da ſtod til i Finmarken Efterat de to Kommisſærer havde fuldført ſin Rejſe iFin- marken, udſærdigede de en ſaakaldet „Interims.Anordning“ for Landet, ſom ſenere, under 28de Juli 1686, ſik kgl. Bekræftelſe og atter i det følgende Aar blev lagt til Grund for den da udfærdlgede Oktroj for Finmarken af 2den April 1687, hvormed Regjeringens .5enſigt var at ſikre Finmarkens Indbyggere mod Følgerne af det fremdeles vedvarende .dandelsmonopol. Dens Beſtemmelſer toge ſig ogſaa paa Papiret meget fordelagtige ud for Almuen, hvem de paa flere Maader tilſikrede Betryggelſe mod Kjøbmændenes Vilkaar- lighed, ligeſom Bumændene nu bleve fritagne for at ſvare Skat og Leding Derhos blev al Gjæld eftergtvet, ſom var ſtiſtet før 1676 1). Imidlertid viſte det ſig ſnart, at disſe Fordele kun vare til paa Papiret, og at Bergenſernes“Handelsvælde ikke havde lidt noget ſtørre Skaar2). j O “) En interesſant Betænkning, der ſtaar i Forbindelſe med denne Qktroj og ſynes at være afgiven enten af Statskollegiet eller af en ſærlig Kommisſion, findes i Rigsarkivet (Kancelliet, Betænkninger s, d). ’) I Rigsarkivet (Rentekammeret- Finmarken) findes en Stavelſe til Rente- kammeret fra den af Kommisſærerne anſatte Foged, Jørgen ldriſ’tensſøn, dat. Vardø 16 Septbr. 168s, hvori det bl. a. heder: „Forleden Foraar var ſtor Hunger og Nød her iOſtftnmarken iblandt Borgere og Bønder, og degjærte de nødtrængende med ſtørſte Bemodighed af mig, at de maatte med Kone og Børn rejſe af Landet, ſom jeg dog dennem ſorhindret. - – – Det kan hverken for Gud eller Kongen forſvares, ſaa ilde og utilbørlig en Del af de trafikerende forſjuner Landet, endog der er ſaadan en gylden Tid i Bergen paa sroviantens II–dljøb. Af ſligt