Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/419

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


407 Ved Siden af Handelen paa Nordland maa nævnes den fin- marlſte Handel, hvori fremdeles Bergen ogſaa efter Suveræni- tetens Indførelſe vedblev at være interesſeret. Ved et Kongebrev af 1 Januar 1681 ſik Bergen ſine tidligere Rettigheder udvidede paa en ſaadan Maade, at det hele vidtløftige Diſtrikt overdroges dem til For-pagtning, ſom det hed, paa 6 Aar mod en aarlig Afgift af 200 Rdl. in 8I)ecie, ſamt mod at overtage Udgifterne ved at lønne de to Fogder i Finmarken og Garniſonen paa Vardøhus, der dog kun beſtod af en Arkelimeſter og fem Soldater, ſamt ved den ene Fogeds Rejſe til Malmis1). Dermed fulgte ogſaa Retten til (under Forbehold af Kongens Approbation) at udnævne Fogder og andre Betjente, medens kort efter Amtmandsembedet blev ind- draget (1682), idet dets Forretninger ſamtidig ſkulde betragtes ſom henlagte under Bergens Magiſtrat, af hvis Medlemmer en i denne Anledning hvert Aar ſkulde berejſe Finmarken. Den ſidſte Be- ſtemmelſe blev dog allerede ophævet ved Reſkript af 5 September 1684. Udſtedelſen af dette Reſkript var ſandſynligvis foranlediget ved de Klager, ſom vare fremkomne over den Maade, hvorpaa Bergenſerne benyttede disſe nye Rettigheder, og var det føtſte Skridt fra Regjeringens Side, der ſigtede til at indføre en bedre Tilſtand. Udnævnelſen af den bekjendte Hans Lillienſtiold til Amtmand i Finmarken ſtod dermed i den nærmeſte Forbindelſe. Kort efter denne, der allerede maa være foregaaet inden Udgangen af 1684 eller ſeneſt i- de førſte Dage af 1“685, blev det ved kgl. Kommisſorium af 7 Februar 1685 overdraget Lillienfkiold in For- ening med Amtmanden i Bergenhus, Lars Lindenow at under- ſøge de ſinmarkſte Forhold paa Stedet ſelv og derom ingive en udførlig Beretning, hvorved de baade ſkulde tage Henſyn til de Klager, ſom førtes fra Almuens Side, og til dem, ſom Handels- mændene paa ſin Side havde at fremſætte over denne. Lillienfkiold “) Der har været Tvivl om Dateringen af dette Kongebrev, ſom ogſaa er bleven henført til 1680. Det er imidlertid utvivlſomt udſtedt i 1681. Koneeptet findes i Rigsarkivet (Rentekammeret-Finmarken). Smſtds. findes ogſaa et Uddrag afKommereekollegiets Erklæring om Finmarkens Overdragelſe til Bergens Borgere, af L Oktbr. 1680 og en Afſkrift af Laurits Sørensſøns og Jørgen Tormøhlens allerunderdanigſt Memorial“ i Anledning af denne Grklæring, dat. Kjøbenhavn L Novbr. 16S). De tilbyde deri „i Henſeende til Landets Opkomſt – – at give til Afgift for al Hans Majeſtæts Rettighed fri Penge 500 Rdl. aarlig, om Hans Maj.t det ikke af Naade ſkulde ville efterlade, og de handlende ſjelv at ſvare alt andet til Betjenter og den roſte aarlig Rejſe med videre-“