Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/421

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


Hos Ved Oktrojen af 1687 havde Regjeringen undladt at ſikre ſig Garantier for, at Finmarken kunde blive regelmæsſig forſynet. Handelen var kun overdragen til Bergenſerne ſom en Ret, ikke ſom en Pligt, hvoraf Følgen igjen var, at den kun blev dreven meget uregelmæsſig, da kun de, ſom havde Lyſt, ſejlede paa Finmarken, og man i Almindelighed undlod at ſkaffe Landet den tilſtrækkelige Forſyning. Der var dog nu en Amtmand iLandet, ſom efter Evne tog ſig af Almuens Sag og navnlig klagede for Kongen over Bergenſernes Fremgangsmaade, hvilket igjen fremkaldte en ny Ind- ſkriden fra Regjeringens Side. Finmarken blev da inddelt i ſyv forſkjellige Handelsdiftrikter, af hvilke hvert havde ſit beſtemte Handelsſted, og ſom bortſorpagtedes til beſtemte Perſoner for en ſamlet Afgift af 1620 Rdl. Species. For Finmarken ſelv ſkal denne Ordning – navnlig efterat en ny Forordning af 16 Mai 1691 !) i flere Punkter havde modificeret Oktrojen af 1687 –- have været ulige mere heldig end den foregaaende, uagtet den ogſaa havde fine Misligheder, navnlig derigjennem, at ikke ſamtlige Handlende med ſamme Iver toge ſig af ſine Handelsſteder. Den varede imidlertid ikke længere end til 1698, da hele den finmarlſke Handel blev overdragen til tre Mænd i Bergen, ſom vare i Enebeſiddelſe deraf indtil 1702, da den paa 12 Aar overdroges til et .Kompagni iBergen “). J 1705 ſlog pludſelig Regjeringen ind paa nye Grund- ſætninger og beſtemte, at Handelen paa Finmarken ſkulde være fri for Bergens og Throndhjems Borgere i Fællesſkab, men heller ikke denne Ordning fik ſynderlig Varighed, da Regjeringen i 1729 atter

j-x-

kan ſnarlig voxe Rebellion, Mord og Manddrab; jeg lever ſjelv iFrsgt og Fare, og hvis Skib med Undſætning ikke ankommer i det allerſeneſte midt in Aprilj tilſtundende Aar eller førſt in Ma„jo, underſtaar jeg mig ikke anden Gang at forhindre dem, ſom da lever og vil rejſe ud af Landet.“ “) I Original i Rigsarkivet (Rentekammeret-Finmarken). Smſtds. findes den ogſaa trykt tilligemed „Forordning om Handelen paa Finmarken“ af 10 Decbr. 1698 m. m. og en Fortegnelſe over bergenfke .lkjøbmænd, ſom fyr 1680 dreve Handel paa Finmarken ’) tdokumenterne vedk. denne nye Ordning findes iRigsarkivet (Rente- kammeret-Finmarken). .kkompagniet var delt i 11 „Hovedlodder“, der dl. a indehavdes af kkammeraad Schrsder, Kammer-aad Mohrſen, Styk- major de Berenfels, (Stiftamtfkriver) Svanenhjelm, Mads Formann, Hans Formann, Knut Geelmuyden, Ioachim von der Lippe o. fl. Det tabte i de tolv Aar, hvori det havde Handelen, over 80,000 Rdl., hvoraf en ſtor Del var udeſtaaende Gjæld hos Finmarkens Indbyggere