Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/406

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


394 ſmalt Smug i Stadens nordligſte Del mellem Weſeren og Ofter- thorſtraße i Nærheden af den tydſke Ordeus Komthuri. J Lübeck havde Bergerfarerne i Lighed med denne Stads øv- rige Handelskollegier ſit eget Hus, ſom endnu kan ſees i Breite Straße lige imod Raadhuſet, ſkjønt det er aldeles ombygget, ſtden det blev ſolgt ved Kollegiets Opløsning Her ſamledes Berger- farerne i den ſaakaldte Schütting, Huſets ſtore Forſamlingsværelſe, der ogſaa gik under Navnet „der große Lobben“, !med Hentydning til Stokſiſken (Lobben), ſom var deres vigtigſte Handelsvare. Ved Siden deraf fandtes ogſaa en „kleiner Lobben“. For øvrigt ſynes de lübeckſke Bergerfarere i alle ſtore Træk at have havt omtrent den ſamme Organiſation, ſom de bremiſke Der var hos dem ialt fire Fragtherrer, hvoraf to aarlig gik af, tyve Oldermænd, to Bygherrer, en Kornvrager og to „Schütten“!). For- modentlig have ogſaa de hamburgſke Bergerfarere indrettet ſig om- trent paa ſamme Maade; men da de temmelig tidlig trak ſig ud af den priviligerede Handel paa Kontoret, ophørte de maaſke allerede i Begyndelſen af det 18de Aarhundrede ſom et afſluttet Soeietet, hvorimod denne Stads Deltagelſe i den upriviligerede Handel maaſke ſaa meget tidligere blev af ſtørre Betydning end de to andre Stæders. J det hele taget begyndte netop paa denne Tid den priviligerede Handel paa Bergen at faa mange Medbejlere, der uden at høre til Kontoret dog vilde tage Del i den der drevne ſtore Omſætning og i det Øjemed indgik Forbindelſer med Med- lemmerne af Stadens norſke Borgerſkab. Denne Konkurranſe blev i Længden ødelæggende for Kontoret tiltrods for dettes ſtadig for- nyede Privilegier Ved Begyndelſen af det ſyttende Aarhundrede ſyntes det til en Tid, ſom om Kontoret ſkulde have de bedſte Udſigter for ſig til en fortſat fordelagtig Udvikling, og man nærede da i de deri in- teresſerede Hanſeſtæder meget tillidsfulde ForhaabningerO). Men “) Tildels efter de lübeckſke Bergerfareres Protokoller for 1604–-1623 og 1661–1668, ſamt deres Fragtbog for 1581 og følgende Aar iHandels- kammerets Hus i Lübeek. 2) Nachrichten über die Börſe in Lübeek, znſammengeſtellt von 1)r. „jur. Carl H. H. Franck, (Lübeck 1873), S. 14. – I Bremens Statsarkiv findes flere vigtige Bidrag til denne Tids Hiſtorie. Saa- ledes haves der (C 7, b, 2) den bremiſke Raadmand, Bilhelm von Bentheims Beretning om ſit Geſandtſkab til Kriſtian IV i 1614, det er af megen Interesſe, navnlig ved Skildringen af Kongens perſonlige . Deltagelſe i Forhandlingerne Om Vaaren 1615 var der atter et nyt Geſandtſkab i Kjøbenhavn og atter et i 1630 (C 7, b, 3).