Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/394

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


382 kjendt, at Lokalet var „i det hele meget maadeligt“. Allerede i Slutningen af det I8de Aarhundrede var det ſaaledes umuligt at benytte de Værelſer, ſom vare beſtemte til Boliger for Lærer-ne. I den ſtore Læſeſal fik oprindelig alle de ſire nederſte Lektier (o: Klas- ſer) ſin Undervisning, hvori der førſt i 1807 ſkede en Forandring, idet den da blev inddelt i fire ſærſkilte Værelſer, ſom adſkiltes ved en Korridor. Meſterlektien eller den øverſte Klasſe havde derimod fra førſt af ſit ſærſkilte Læſeværelſe, ſom i 1807 blev beſtemt til Auditorium, men ſenere paa Grund af den ſtærke Tilſtrømning atter maatte anvendes til Læſeværelſe. Fra gammel Tid af har Skolen været i Beſiddelſe af nogen Kapital, ſom i dette Aarhundrede er bleven meget ſtærkt forøget. Den gamle Skolebygning laa paa den nordlige Side af Domkirken paa den Skraaning, ſom har faaet Navn af „Hæggen“. Stiftsprovſt Ienſen, der iflere Aar var Skolens Elev og i ſine for en Del Aar ſiden nedſkrevne Ungdomser- indringer netop med megen Forkjærlighed dvælede ved Minderne fra denne Tid, har i dem bl. a. givet en levende Skildring af den gamle Skole, ſaaledes ſom den var i hans Skoletid. Ogſaa den ved Siden af Domkirken liggende Biſpegaard var bleven ødelagt ved Branden i 1702, men blev efter denne atter gſenopført. Udgifterne derved beløb ſig til 4,500 Rdl; ſenerehen maatte den dog undergaa flere nye og tildels koſtbare Repara- tioner. Den regnedes for en af Byens ſtørſte grundmurede Byg- ninger og var paa to Etager. Mellem dens Mærkværdigheder regnes fra langt tilbage en Kilde, der laa opunder Fjeldet, hvor- fra Vandet lededes ned paa Bispegaarden, og hvis Vand var „bleven ſaa renommeret, at de længſt fra boende Jndvaanere holde Folk, ſom mod Betaling maa hente dette Vand, hvilket fornemme- lig bliver brugt til The, ſaa at det gemenlig er bleven bekjendt her i Staden under det Navn Bispevandet.“ Bispegaarden vedblev at ligge paa dette Sted, indtil dens Tamt blev udſeet til Opførelſen af Latinſkolens nye Bygning. Sydligere end Bispegaarden laa fremdeles det gamle Katha- rinahospital, ſom i 1781 gik over til den almindelige Fri- ſ kole, og i dennes Nærhed laa igjen ſiden Midten af det attende Aarhundrede den Bygning, ſom benyttedes af det ſaakaldte Semi- no.rium Fridericianum, der var opkaldt efter Frederik v. Denne har ſiden 1812 tilhørt Nealſkolen. I dette Seminarium, hvortil Ideen nærmeſt var udgaaet fra Biſkop Erik Pontoppidan, meddel- tes Undervisning i Moralfiloſofi, i Franſk og Tydſk, i Literatur- hiſtorie og i Mathematik og Fyſik. Dets førſte Lærer kaldtes l,ec-