Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/393

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


381 ſtene belagt“. Førſt i 1725 ſik dette ſit Spir, hvorved man be- nyttede den ſamme Hane, ſom havde ſtaaet der før Branden; Kob- berklcedningen foregik i Aarene 1726–1743, da Taarn og Spir endelig bleve færdige. Paa ſamme Maade ſom ved Korskirken, havde man ogſaa ved denne Kirke hovedſagelig lagt an paa at faa den under Tag for ſaa ſnart ſom muligt at afhjælpe Mangelen paa Gudshuſe, medens man foreløbig undlod at anſkaffe de forſkjellige Gjenſtande, ſom ellers udfordredes Domkirken fik ſaaledes førſt efterhaanden Orgel, Prædikeſtol, Klokker, Altertavle o. ſ. v. Den ſidſte var en Gave fra en Borger, ſom ved kgl. Reſolution ſkal have faaet Tilladelſe til at ſlippe „for Byens og borgerlige Be- ſtillinger“, naar han vilde give Domkirken en Altertavle. Førſt i 1742 fik den en Prædikeſtol, ’efterat man i den mellemliggende Tid havde maattet nøjes med en midlertidig. Med Anſkaffelſen af et Orgel ſtod det endnu længere hen, idet man lige til 1794 var indſkrænket til at bruge et Poſitiv. I’ 1786–1794 blev ſaavel Kirken ſom Taarnet underkaſtet en Reparation, ſom ialt koſtede omtrent 14,0oo Rdl., ligeſom den ogſaa ſenere har undergaaet lig- nende, hvorved den dog ikke har været udſat for nogen Forandring i ſine ydre Former. Til disſe forſkjellige Reparationer medgik Kir- kens Beholdning, der i 1822 opgaves til 3,105 Spd., der be- nævnedes „legerede Midler“. Efterat disſe vare reſtituerede ved Ud- ligning paa Menigheden, bleve de imidlertid atter opbrugte, men ere ſenerehen paany bragte tilveie. Forhaabentlig vil det nu heller ikke vare lcenge, forinden man endelig lægger Haand paa Kirkens ydre Reſtauration, hvorved den, ſaavidt muligt, kan bringes tilbage i ſin oprindelige Stand !). I den umiddelbare Nærhed af Domkirken laa fra Reforma- tionstiden af den Bygning, der afgav Lokale for Latinſkolen Denne brændte ſaavel i 1640 ſom i 1702, og blev efter den ſidſte Odelæggelſe gjenopført for 3,214 Rdl. og indvier 17 Novbr. 1706. Den indeholdt da foruden den ſtore Læſeſal ogſaa Bolig for Rek- tor og de fornødne Værelſer for Hørerne. I 1736 var den paany ſaa forfalden, at den maatte underkaſtes en Hovedreparation, hvilket ogſaa var nødvendigt i 1760, ved hvilken Lejlighed „Bygningen udvendig ſik endog en beſynderlig god Anſeelſe“. I denne vedblev nu Skolen at hOldss, indtil 1840, uagtet det allerede ſorlængſt var er- -–:–jj “) Domkirkens Fattigſkole (ogſaa efter Diſciplenes blaa-graa Dragt kaldet Graaſkolen) fik efter tidligere at have havt forſkjellige Bygnin- ger, en ny ſaadan i 1799.