Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/387

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


375 endnu ikke var tilendebragt iSeptember 1704, da Gabel efter Kongens Befaling atter maatte forandre de tidligere faſtſatte Regler for den nye Bebyggelſe. Ifølge dette nye Aktſtykke ſkulde Almen- ningerne ſaavelſom den ved ſamme Lejlighed paabudne „Kommu- nikationslinj e“, der ſkulde ſtrække ſig helt fra Frederiksberg til det lille Lungegaardsvand, i det hele kun have en Brede af 75 Alen, men nede ved Vaagen af 100 Alen, hvorhos man i Strandgaden og ellers i Byen „eſter Evne og Formue“ kunde bygge af Sten eller Træ paa en eller to Etagers Højde. Projektet om en ſærſkilt ny Gade mellem Vaaningshuſe og Søboder paa Strand- ſiden med en Mur blev frafaldt, ſkjønt det dog forbi-des at have Ildſted i Pakhuſene og i Almindelighed blev givet Tilhold om at viſe Forſigtighed ved Anbringelſen af ſaadanne. Fremdeles blev det nu tilladt, at „Muren“ og det ſtore Hus paa Nyalmenningen kunde blive ſtaaende, dog paa den Betingelſe, at der ikke blev an- bragt nogen Tilbygning udenpaa dem. Til disſe forſkjellige Be- ſtemmelſer kom der endnu under 19 Mai 1705 en ny Reſolution af Viceſtatholderen, der gav flere detaljerede Regler for Bredden af Byens Almenninger og de med disſe ligeſtillede Gader!). Vil man efter disſe Reguleringer danne ſig en nærmere Fore- ſtilling om Bergens Udſeende i den førſte Halvdel af det forrige Aarhundrede, efterat de i 1702 nedbrændte Bygninger atter vare gjenopførte, kan man tænke ſig at begynde en Vandring gjennem Byen ude fra Nordnes, hvor udenfor Nykirken de gamle Huſe endnu ſtode til- bage. Man kunde maaſke imellem dem endnu finde mange af de i den øvrige By forſvundne Røgſtuer, ligeſom de idet hele maa have været ſmaa og af et lidet anſeeligt Ydre. Ogſaa Nykirkens Almenning var, ligeſom ſelve Nykirken, bleven uſkadt af Ilden, og blev ſaaledes heller ikke berørt af Reguleringen, ſom førſt be- gyndte noget længere inde, ved Nyalm enningen, hvis nordlige Side var bleven ſtaaende 2). Dens Brede blev nu nederſt ved Van- det 100 og længere oppe 75 Alen, hvilket dog ſenerehen blev noget indſkrænket derved, at der blev opført et Hus paa en Del af den til Almenning udlagte Grund, ligeſom der, ſom omtalt, blev givet en udtrykkelig Beſtemmelſe for, at det Stenhus, ſom fra gammel

–j.

s) Disſe forſkjellige Aktſtykker ere trykte i N. Nieolayſens Norſke Ma- gaſin, Il, 406–421. 2) Nykirkens Fattigſkole, Bethlehem, var paa den Tid endnu ikke til, da den førſt et opførti 1742, for en væſentlig Del ved Kjøbmand Mads Formanns Gave.