Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/386

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


374 hindre lignende i Fremtiden. Denne Regulering er derhos ogſaa af Bigtighed, ſom den, der fremdeles i de væſentligſte Træk be- ſtemmer Bergens Udſeende, idet der ſenerehen kun paa faa Steder er gjort Forandringer i den da vedtagne Plan. Gabel, der i det hele var en meget virkelyſten Mand, om han juſt ikke altid ud- kaſtede de heldigſte Planer, tog perſonlig megen Del heri og ud- færdigede allerede L Juni næſtefter fra Hop, hvorhen han var rejſt efter Branden, en foreløbig Anordning, hvorved han fornemlig til- ſigtede at forhindre en Bebyggelſe af Almenningerne paa ſamme Maade, ſom før Branden, da flere Husejere allerede ſaa kort efter havde begyndt at rydde op i Grunden og bygge Han beſtemte derfor nu, at man, ſaalænge der ikke var kom- men ncermere Reſolution fra Kongen, ſkulde holde et aabent Rum af hundrede Alen paa alle Almenninger, ſamt at ingen af disſe maatte bebygges for Enden Derhos ſkulde ſamtlige Huſe, der vendte ud mod en Almenning, være byggede efter en lige Linje og af Sten paa den udvendige Side. Ligeledes gaves der for hver Almenning nærmere Regler for, hvilken Grund der ſkulde udlægges til deres Udvidelſe, ſaaledes at bl. a. den Gnmd, ſom var nødvendig til Ud- videlſen af Vetrlids-Almenningen, ſkulde tages af Kontoret. Der- hos blev det ogſaa beſtemt, at der paa dettes Nordſide ſkulde være en Almenning med en tilſvarende Bredde, ſamt at der ſkulde være et aabent Rum paa hundrede Alen ved Bradbænken af Henſyn til Fæſtningens Jldsſikkerhed. Ogſaa ved Domkirken ſkulde der ind- rettes en Almenning af ſamme Bredde. “ Senere hen blev det ved en kgl. Reſolution af l5 September 1702 faſtſat, at der paa Strandſiden ſkulde anlægges en Gade paa fjorten Alens Bredde med Se-boderne paa den nedre Side adſkilte fra Gaden ved en Mur paa 12 Alens Højde, – at der ved alle de „reale“ Hovedgader ſkulde bygges af Mur mod Gaden paa to C–tager, ved de andre Guder af Mur eller Bindingsverk paa ind- til to Etager, medens der ikke maatte bygges af Træ, medmindre Huſene vare adſkilte fra de tilſtødende ved et ubebygget Rum af 30 Alen. I Marken, Engen og paa lignende Steder kunde der dog bygges af Træ for „9emene Mand“, uden nogen Indſktænk- ning, ſaaledes at disſe Bydele altſaa maa have været betragtede ſom et Slags Forſtæder. Fremdeles blev der ved et kgl„ Reſkrlpt af 5 Oktober 1702 befalet Nedſættelſen af en kommunal Reguler- ingskommisſion’ af ſexten Mand. Det gik imidlertid ikke hurtigt med Reguleringen, ſom paa Grund af den Meningsforſkjel, ſom derved gjorde ſig gjældende,