Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/381

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


369 der ogſaa ſkal have været Brandere og Bombefkibe. General Al)le- feld ſendte ſtrax Asſiſtentsraad Jens Toller, en Mand, ſom ſenere blev optagen i Adelsſtanden under Navn af Roſenl)eim, brugtes i diplomatifke Sendelſer og opnaaede anſeelige Embedsſtillinger, om- bord til Englænderne for at nedlægge Indſigelſe imod, at de løb ind paa en norſk Havn med et ſtørre Antal Skibe, end det ſkulde være tilladt efter de gjældende Qverenskomſter, men uden at det derved lykkedes at faa dem bort. Der blev fremdeles den hele Nat ført Underhandlinger, idet Tiddiman ſendte en Søn af Lord Saudwich, Mr. Montague, i Land, hvor han uden Vidners Nærvær- elſe forhandlede med Generalen. Men medens dette foregik, traf Englænderne ombord paa ſine Skibe allehaande Forberedelſer til ved Dagens Frembrud at begynde Angrebet. Syn af deres Skibe lagde ſig i en Halvmaane toærs over Baagen, medens Tiddiman ſelv med nogle af de bedſte Skibe havde lagt ſig bagenfor disſe; paa Sandviksbugten laa der to Skibe, medens de ſmaa Gallioter, ſom hørte til Eſtadren, løb frem og tilbage mellem de ſtore Skibe. Hollænderne, hvis Ehef var Kommandør Peter de Bitter, havde paa ſin Side ogſaa lagt ſig toærs over Baagen, for derigjennem at danne en Forfoarslinje, og havde formodentlig efter bedſte Evne benyttet den Tid, ſom var dem levnet, medens Underhandlingerne ſtode paa, til at rufte ſig for at modtage Angrebet. Deres Skibe vare viſtnok kun Handelsſkibe; men ſom Langvejsfarere vare dog de fleſte af disſe byggede paa en Maade, der paa det nærmeſte ſvarede til den, hvorpaa Tidens Orlogsſkibe vare indrettede, og vare desuden beſatte med Kanoner. Da de Engelſke ikke ved nogen Foreſtillinger vilde lade ſig be- væge til at afſtaa fra Angrebet, tog dette ſin Begyndelſe Kl. 6 om Morgenen, efteratMontague igjen var vendt tilbage fra Bergen- hus og gaaet ombord paa Flaadeu. Fæſtningens Kanoner aabnede ikke Jlden, forinden der allerede i nogen Tid havde været fyret fra Skibene, men deltage ſiden i Kampen med megen Styrke, kun fraregnet en kort Tid, da en Krudexploſion havde tvunget Beſæt- ningen til at holde iude. Der blev derved ſtadig fyret ſaavel fra Batterierne langs Søen ſom fra Sverresborg, hvis Verker da netop vare gjenoptagne efter at have ligget i Ruiner i henved 200 Aar. Ilden maa efter de ſamtidige Vidnesbyrd have været meget liolig; man regnede, at de engelſke Skibe alene i den førſte Salve havde afſkudt trehundrede Skud. Flere hundrede Huſe i Byen og paa Kontoret bleve trufne af de engelſke Kanoner, ſom under Slaget vare rettede mod Syd, og endnu findes der paa enkelte Steder Yngl-. Ntelſen: Det-sen. 24