Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/380

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


368 men der herſkede dog foreløbig den fuldſtændigſte Enighed om, at Englænderne ſkulde have frie Hænder til uden Hindring fra Ber- gens Fæſtningsverker at tage de nederlandſke Skibe, ſaaſnart disſe havde kaſtet Anker paa Bergens Vaag. Den norſke Kommandant ſkulde derved gjøre ſaa ſtor Allarm ſom muligt over det Neutrali- tetsbrud, ſom Englænderne ſaaledes tillode ſig, men til ſamme Tid vel vogte ſig for at foretage noget imod disſe under Paaſkud af, at han nærede Frygt for, at de ſkulde tage Hævn ved at ødelægge de norſke Kyſtſtæder eller paa andre Maader Desuagtet ſkulde den engelſke Konge af ſin „Netfærdighed“ bagefter dele det Bytte, ſom han havde erhvervet. Forſaavidt var alt i Orden og vilde ſandſynligvis være bleven udført nøjagtig efter Aftalen, ſaafremt Chefen for den engelſke Flaade, der krydſede i Notdſøen, Jarlen af Sandwich, havde havt mere Taalmodighed; men alt ødelagdes ved den Hidſighed, med hvilken denne jagede efter at komme i Beſid- delſe af de nederlandſke Slibe, forinden han ſelv havde modtaget den fornødne Underretning fra Sit Gilbert Talbot, og Komman- danten paa Bergenhus havde faaet Befaling fra Kjøbenhavn om at ſe gjennem Fingre med Englændernes Forehavender mod Hol- lænderne. Dette var fra engelſk Side ſaa meget mere ubetimeligt, ſom den kommanderende General var vidende om, hvad der var hans Konges Onſke, men ikke kunde foretage noget, forinden han havde modtaget Forholdsregler fra ſit Hof. Disſe vare i Birke- ligheden ogſaa afgaaede fra Kjøbenhavn 24de Juli, men kunde, da de førſt ſkulde gaa gjennem Statholderen iKriſtiania, ikke naa frem til Bergen før efter ti eller tolv Dages Forløb. De hollandſke Slibe, ſom havde ſøgt ſin Tilflugt paa Bergens Vaag, udgjorde et temmelig betydeligt Antal, og vare efterhaanden komne derind i Løbet af Juni og Iuli. Der laa ſaaledes 48 Skibe, ſom vare komne fra Havne ved Atlanterhavet eller Middelhavet, hvortil i de ſidſte Dage kom ti Oſtindiefarere, og alle disſe havde “efter Anmodning faaet Tilladelſe af den kommanderende General, Klaus Ahlefeld, til at lægge ſig indenfor Toldboden. Sandſynlig- vis har det fra hans Side ligeſaa meget været Ønſket om i paa- kommende Tilfælde at have den hele Flaade ſaa meget bedre i ſin Magt, ſom at kunne yde dem Beſkyttelſe, der har bevæget ham til ſaaledes at efterkomme denne Anmodning; men i ethvert Fald blev dette bagefter af ſtor Vigtighed ved den Maade, hvorpaa Sagen gik. Til at foretage Angrebet havde Lord Sandwich udſeetſin Under- befalingsmand, Sit Thomas Tiddiman, der om Aftenen den 1ſte Auguſt viſte ſig udenfor Nordnes med 26 Qrlogsſkibe, hvoriblandt