Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/375

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


363 met mellem Reformationen og Suverænitetens Indførelſe, forſaa- vidt de ikke tidligere ere omtalte. Den førſte af disſe er den ſtore Udruſtning af Krigsfolk, ſom i 1564 foretoges i Bergen for at tilbageerobre det af de Svenſke beſatte Throndhjem, og hvortil ogſaa Stadens Borgerſkab leverede et betydeligt Bidrag, ligeſom Kontoret. Ex-peditionen, der ſtod under Adelsmanden Erik Munks Ledelſe, afgik fra Bergen 19dc April og opnaaede fuldſtændig ſit Øjemed. I 1599 gjæſtedes Bergen af Krtſttan IV, efterat den ikke havde været beſøgt af nogen kongelig Perſon ſiden Kriſtian II’s Beſøg ſom udvalgt Konge. Det var paa Tilbagevejen fra ſin meget omtalte Rejſe til Finmarken og den murmanſke Kyſt, at Kongen 21de Juni løb ind paa Bergens Vaag med ſin Flaade, og han forblev der indtil 2den Iuli, da han ſejlede til Kjøkkelvik, hvor han blev liggende for Modvind i otte Dage, inden han kundefort- ſætte Rejſen til Danmark. Der var under dette hans Beſøg megen Glæde og Lyſtighed. En Dag var ſaaledes Kongen, efter førſt om Formiddagen at have gjort en Tur ud til Aalrekſtad, Gjæſt hos den throndhjemſke Lehnsherre, Jakob Trolle, ſom beværtede ham iNikolaus de Freunds, Apothekerens Hus. „Der ſad Kongen med ſin Broder (Hertug Ulrik) hele Natten indtil Morgenen og drak Vin og Klaret, og da de havde drukket meget og igjen vilde fare ombord, da ſlog Kongen af ſtor Lyſtighed alle Vinduerne ind for Klaus de Freund og ſlog hans Bagerovn ttu.“ En anden Gang var Kongen Gjæſt hos Garperne i Søſtergaarden. En tredie Dag havde Kongen Raadet, de fornemſte Borgere og Kjøbmændene paa Kontoret til Gjæſt hos ſig paa Slottet, medens han en anden Gang var Borgerſkabets Gjæſt paa Raadſtuen, og en Dag var han med hele ſit ſtore Følge, henved hundrede Mand, de Kontorſles Gjæſt paa Kjøbmandsſtuen. „De bleve der til Klokken ti og bleve vel modtagne af Older- manden, Wolter Lubeley, og beværtede med Vin og Klaret, og vare lyſtige og muntre indtil Natten; da tog Kongen Afſked og drog til Slottet.“ Ved hans Bortgang affyredes Kanonerne paa det da ved Kjøbmandsſtuen liggende Blokhus, der igjen var op- ført, efterat det forrige var nedrevet paa Eſke Bildes Forlangende. (Smlgn. S. 273.) 1) !) Smlgn. Fotf.s Afhandling om Kriſtian IV’ s Rejſe til Finmarken i1599, ſamt Norſk hiſtoriſk Tidsſkrift, lIl, S. 505, hvor alle Kilder anſpres. En af Hovedkilderne, de Hofnagelfke Optegnelſer, har ſlaaet Kongens Beſøg i 1599 og 1604 fammen, hvilken Fejl ſynes at