Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/374

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


362 8 Regelen at have anbragt ſit Overſkud paa en Maade, ſom gjorde det vanſkeligt at bruge Pengene, naar der var en øjeblikkelig Trang. Følgen af denne ſtadige Pengemangel ytrede ſig bl. a. i de Vanſke- ligheder, hvormed det altid var forbundet at udrede Toldafgifterne,1) ligeſom alle Priſer ſtege i en ganſke betydelig Grad, endog indtil det dobbelte af, hvad de paa ſamme Tid vare i Danmark. Lige- ledes gjorde den det vanſkeligt for Bergens Borgere at være med i et ſtørre Handelsforetagende, hvori Kriſtian IV ogſaa ønſkede deres Deltagelſe. Dette var det oftindiſke Kompagni, hvortil Kongen opfordrede ſine Underſaatter til at yde Bidrag paa en Maade, ſom om den end i Formen gjorde det til en frivillig Sag, dog i Virke- ligheden ikke levnede dem, der havde Penge, noget Valg Navnlig blev der i 1634 og 1635 arbejdet meget for at paavirke de rige Borgere i Bergen til at aabne ſin Pung; men disſe viſte ikke en tilſvarende Villighed. Iſær var en af de førſte Borgere, Chrin Hoft, meget imod at udrede disſe Bidrag, og han ſynes ogſaa at have øvet en ſtor Indflydelſe paa de øvrige. Men Jens Bjelke gav ſig ikke, og ſaaledes lykkedes det ham omſider at opdrive om- trent 15,000 Rigsdaler, af hvilke de 10,000 ydedes af et Kompagni- ſkab, hvori de to rige Borgere, Jan Iansſøn de Lange og Sander Iansſøn, vare de betydeligſte Medlemmer. Den norſke By, ſom næſt efter Bergen leverede det ſtørſte Bidrag, var Throndhjem, der gav noget over 2,o0o Rdlr, medens Stavanger nøjedes med et Indſkud af 30. Hvorvidt Indſkyderne fik noget igjen, er ikke be- kjendt, men er viſtnok meget tvivlſomt, da det hele Foretagende ſnart efter ſygnede aldeles hen.2) Ogſaa i et rusſiſk Kompagni vare Bergens Borgere til en Tid interesſerede, men uden at det dog ſynes, ſom om denne Handel har havt Betydning eller været af nogen længere Varighed. Lige- ledes blev der ikke ſjelden fra Bergen udruſtet .5valfangere, ſom gik paa Fangſt i den nordlige Del af Atlanterhavet, og ſom for- modentlig have givet et meget godt Udbytte. Sandſynligvis have ogſaa enkelte af Bergens Borgere været interesſerede i det Kompagni for Tilvirkning af Torſkerogn i Nordland, ſom var dannet af Preben von Ahnen og i 1658 fik kongelig Konſirmation. Det ſtaar efter dette endnu tilbage at give en Overſigt over de mærkeligſte Begivenheder, ſom tildroge ſig i Bergen i Tidsrum- “) Smlgn. f. Ex. det Brev fra 1658, hvoraf et Uddrag er trykt hos N. Ni- eolayſen, Norſke Magaſin, l1, 376 flg. ’) Yngv. Nielſen, Jens Bjelke til ſdſtraat, S. 283–288–