Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/373

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


361 opnaaet, idet det efterhaanden lykkedes at ſtanſe Kapernes og Sø- røvernes Uvæſen, hvorved dog ogſaa de kongelige Orlogsſkibe hjalp ganſke godt til Men ſenere hen ſynes den hele Inſtitution at være kommen i Forfald, og i 1656 blev den endog ophævet. Dog fore- kommer der ogſaa i den nærmeſt paafølgende Tid enkelte Deſen- ſionsſkibe, hvoraf et i Bergen.1) I Kriſtian V’s Regjeringstid blev Syſtemet atter gjenoptaget, og da i en endnu ſtørre Udſtrækning end tidligere. Gjennem den vidtſtrakte Handel, ſom paa denne Maade i det ſyttende Aarhundrede havde udviklet ſig i Bergen, maa der have ſamlet ſig ganſke betydelige Formuer hos dens Borgere. Allerede i 1638 har ſaaledes Kriſtian IV i et offentligt Dokument udtalt, at han anſaa „Bergens Traſique nogle Gange at overgaa Kjøbenhavns Traſique“, ſaaledes at Bergen ved den Tid maa have været den førſte Handelsſtad i de to Riger.2) Den ældſte Opgave over Formuen eller, hvad man nu vilde kalde en Skatteligning, ſom kjendes for Bergen, ſindes i en i 1657 ved 24 Mænd afholdt „Taxering over Bergens Byes Indvaaneres Huſe og Formue, ſamt Børne- og Nentepenges Skat““, hvis Original findes i Rigsarkivet mellem Bergenhus Lehns Regnſkaber for ſamme Aar. Ifølge denne ejede 1,012 Perſoner i Byen i Grundejendomme eller paa andre Maader en Formue af 711,2421y, ſlette Daler.8) Mellem Inde- haverne af de ſtørſte Formuer nævnes følgende Perſoner: Jan Nagel 12,550 Daler, Raadmand Villads Madsſøn 9,480, Raadmand Rikard Kornelisſøn 8,93o, Ludvig Middelstrop 7,475, Borger-meſter Severin Iensſøn 6,927, Laurits Roſenberg 5,035, Bernt Gngelmand 4,325, Raadmand Morten Samſø 4,o621y2, Henrik Karen 3,625, Johan Karen 3,0oo v. ſ. v. Ialt var der 32 Perſoner, ſom ejede over 3,o0o Daler. Uagtet der efter denne Skatteligning ikke ſkulde være Mangel paa Formuer i Bergen, ſynes det dog gjennem hele det her om- handlede Tidsrum at have været en meget vanſkelig Sag, ſelv for de ſtørſte Kjøbmænd i Staden at ſkaffe Kontanter. De rede Penge forſvandt altid hurtig, og de, ſom havde noget tilovers, ſynes i “) Om Defenſionsſkibene kan bl. a. henviſes til H. G. Garde, Den danſk- norſke Sømagts Hiſtorie 1535–1700, S. 131 flg., 139 flg., 174 o. ſ, v. Yngv. Nielſen, Jens Bjelke til Oſtraat, S. 158 flg. og 191 flg. 2) Samlinger til det norſke Folks Sprog og Hiſtorie, l1I, S. 41’k. 3) Smlgn. N. Nieolayſen, Norſke Magaſin, II, 375 flg.