Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/372

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


360 Vej ganſke ſikkert forſkjellige andre af de ſydlige Landes Produkter til Bergen, bl. a. hede Bine, ſom Byens Kjøbmænd nu hentede hjem uden at bruge Tydſkerne ſom Mellemmænd. Af megen Betydning for denne ſelvſtændige Udvikling af den bergenſke Skibsfart vare Regjeringens Beſtræbelſer for at ſkabe en halvt militær Handelsflaade, hvis Skibe paa en Gang kunde beſejle de ſydligere Lande og ſelv være ſin egen Konvoj. Uſikkerheden paa de Farvande, deriAlmindelighed beſejledes af norſke, ſom af danſke Skibe, havde hos Kriſtian IV fremkaldt Tanken om at tilvejebringe et udvidet Søværn, hvilket han bedſt haabede at opnaa ved at op- muntre til Bygningen af de ſaakaldte Defenſionsſkibe, ſtore Fartøjer, der kunde føre Kanoner, og hvis Ejere erholdt betydelige Privilegier. En ſaadan Indretning ſavnede ikke Forbilleder, da de hollandſke og engelſke Oſtindiefarere paa ſamme Maade vare be- ſtemte til at forene Orlogsmandens og Koffardimandens Egenſkaber Den førſte Gang, disſe Defenſionsſkibe nævnes, er under Kalmar- krigen. Efterhaanden bleve de nærmere organiſeredeiTiden mellem 1620 og 1630. For Norges Vedkommende kan det være tvivlſomt, om man har havt virkelige Defenſionsſkibe før 1628, da det tillodes de norſke Kjøbſtæder at udruſte ſaadanne „paa deres egen Eventyr“. Efter M Optegnelſe fra 1630 ſkulde der i det hele Rige tilveje- bringes 21 Defenſionsſkibe, hvoraf Bergenhus Lehn ſkulde ſtille de ſire, ſom formodentlig have været udruſtede af Byens Borgere i Forening med enkelte Adelsmænd i Lehnet. Samme Aar ſik disſe Skibe ſine Privilegier ved et Kongebrev af 27de Marts 1630, ſom nærmere beſtemtes og udvidedes ved to andre, der ogſaa udſtedtes i det ſamme Aar. Uagtet der førtes Klage over, at det i Alminde- lighed gik langſomt med Iſtandbringelſen af disſe Skibe, ſynes de dog i Bergen at være byggede til den fra førſt af beſtemte Tid, Sommeren 1631. Der blev ialfald ved den da i Bergen af- holdte .5erredag indgivet et Andragende om, at Byens Defenſions- ſtibe maatte faa kongeligt Pas, ligeſom om, at der ved det ſpanſke Hof i Briisſel maatte udvirkes Pas for Byens Spaniefarere, forat disſe kunde være forſkaanede for „Tribulats“, hvorved formodentlig iſær tænktes paa de fra Diinkirchen udruſtede Kapere. Øjemedet med Defenſionsſkibene ſynes virkelig ogſaa tildels at være bleven hed let at mærke, at denne ikke har været aldeles oprigtig, og at de ſor- modentlig have haabet, at deres Forſikringer om alt, hvad de havde lidt af „Søſkade og Ildſkade“ ſkulde have den Birkning, at de ſlap for at modtage Saltet.