Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/367

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


355 de vare komne i dette Aar, og ſelvfølgelig endnu mindre om at faa betalt noget Afdrag paa den gamle Gjæld, der ſtod igjen fra de foregaaende; men Almuen erklærede endog, at Hungersdøden var dem vis, ſaafremt ikke,HBorgeriet“ vilde ſtaa dem bi med Mad og Klæder. J det følgende Aar ſynes Tilſtanden over hele Fin- marken mindſt at have været ligeſaa ſlet ſom i 1643, og man hørte da de gamle Klager om igjen. Det vides ikke, om det denne Gang gik til den Yderlighed, at Folk virkelig døde af Hunger; men det er ikke urimeligt, da det ialfald vides at være ſkeet tidligere, f. Ex. i 1632, under lignende Forhold. I et Thingsvidne, der i dette Aar blev optaget i Kjelvik, heder det bl. a.: „Menige Almue blev tilſpurgt, hvorledes Bergens Borgere havde ſtaaet dennem bi udi forleden Aar ſaavelſom forrige Aaringer med Koſt og Underholdning til deres Livs Ophold, og hvor mange der vare ſultede ihjel udi Kjelviks Preſtegjæld. Da tilſvarede Sognepreſten ſaavelſom menige Almue, at der døde en hel Hob bort forleden Vinter og meſte Parten af Hungersnød, ſom de vidſte med en god Samvittighed; thi en Part, der de laa paa deres yderſte og ſkulde meddeles Chriſti Legem og Blod, bade de Preſten for Guds Skyld at unde dem et Suppemel; thi de lede ſtor Hunger; mens af det, ſom dennem da blev tildelt, kunde lidet nyt- tes ved Dødens Tilkomſt. Ydermere bekjendte de, at derſom deres Lehnsherre ej havde ſtaaet Fattigfolk bi med en Del Mel forleden Aar, da havde der voren mere:Elendighed; thi der var ingenſteds noget at bekomme.“ 1) Grunden til disſe ſørgelige Forhold blev til en Del ſøgt deri, at Borgerne ſkruede Priſerne paa de tildels bedærvede Varer, ſom de overlode Landets Jndbyggere, op til en overdreven Højde Mellem Borgerne og Befalingsmanden paa Vardø-hus, ſom var nærmeſt til at paaſe Indbyggernes Tarv, herſkede der ſtadig et temmelig ſpændt Forhold, der oftere fremkaldte Klager fra den ene eller den anden Side over den anden Paris virkelige eller tilſyne- ladende Overgreb Et ſaadant Sammenſtød mellem begges ſtridende Interesſer fandt Sted i 1603, da Bergenſerne klagede over, at den daværende Lehnsherre, Oluf Pedersſøn, „brugte ſtor Handel og

–j-

!) Et Uddrag af Thingsvidnet findes i Hans Lillienſkiolds „8pocnlum bor-eale“, I, S. 424, et Verk, der indeholder et rigt Materiale til Fin- markens Hiſtorie, men endnu henligger i Manuſkript (Thottfke Samling, 948–949 fol. i det ſtore kgl. Bibliothek i Kjøbenhavn). 23t