Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/360

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


348 fra forſkjellige Hanſeſtæder, der ſenere hen opregnes, og hvoraf hvert gav et Stykke Malt eller Mel. I 1521 omtales paa ſamme Maade 84 Skibe, af hvilke 21 vare fra Lübeck, 20 fra Noſtock, 5 fra Bremen o. ſ. v. t) Fra omkring 1550 haves der en Opgave over, hvorledes Tolden i Bergen opkrævedes; efter denne betalte hvert Skib fra Hanſeſtæderne eller fra Holland, der kom til Bergen, et Stykke Mel eller Malt, hvorhos de Kjøbmænd, ſom vare ombord paa de hollandſke Skibe, ſkulde give „alle tilhobe af deres Gods og Krammeri et Stykke Leyſt.“ De engelſke Skibe, ſom løbe ind paa Bergens Baag for der at gjøre ſit Marked, ſkulde give 40 Bergens Gylden, ſvarende til 30 Mark Danſk; „men komme de ellersiSlot- tets Lehn, Tømmer og Bord at lade, da give de 3 rhinſke Gylden.“ Hvert ſkotſk Skib, ſom kom til Bergen, ſkulde, hvis det var ladet med Salt, give en halv Læſt Salt i Told, men hvis det kom for at lade Tømmer i Lehnene, 3 rhinſke Gylden. Videre heder det udtrykkelig i denne Optegnelſe, at der ikke kjendtes andre udenlandſke Nationer, hvis Skibe plejede at komme til Bergen, med Undtagelſe af de hetlandſke, for hvilke der gjaldt den Beſtemmelſe, at naar der kom et ſaadant Skib, havde Slotsherren Ret til deraf at udtage til Benyttelſe paa Slottet ſaa mange arbejdsføre, men tjeneſteløſe Drenge og Piger, ſom derombord var, og ſom ham tyktes.2) J de Lehnsregnſkaber, ſom ere bevarede fra den anden Halvdel af det ſextende Aarhundrede, og ſom ere yngre end den odenſeiſke Reces, nævnes der et betydelig ſtørre Antal Skibe, nys de ældre. Af denne Forøgelſe falder kun lidet paa Hanſeſtæderns:3idet f. Ex. i Regnſkabet for 1566–67, hvori opregnes 16o Skibe, Lübeck ikke optræder med mere end 24 Skibe, Roſtock kun med 14, Bremen med 10 o. ſ. v., og det er ſaaledes væſentlig Handelen med det øvrige Udland, ſom har taget dette betydelige Opſving. J Regnſkabsaaret 1577–78 beſøgtes Bergens Vaag af 98 udenlandſke Skibe, ſom der betalte Told. Af disſe vare de fleſte fra Roſtock (20), Bremen (19), Deventer (16) og Lübeck (13), medens de for øvrigt hørte hjemme i forſkjellige engelſke, hollandſke og franſke Stæder. Med disſe indførtes 2,110 Læſter Salt, 7,791 Tønder Mel, 1,416 Tønder Malt, 12,770 Tønder Øl (næſten altſammen fra Roſtock, Lübeck og Wismar), 66 Tønder Mjød og for Reſten for-ſkjellige andre Barer i mindre Kvantiteter. Saaledes var i dette Aar hele Bergens Vin-

–j-–j

!) Meddelelſer fra det norſke Rigsarkiv, I, S. 221ſig. 2)1)iI)1. Nor-v. VI, No. 773. R. Nicolayſen, Norſke Magaſin, lI, 51 flg.