Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/359

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


347 paalaa alle Indbyggere i de norſke Stæder, hvilken for Kontorets Vedkommende væſentlig beroede paa en ligefrem Krænkelſe af de beſtaaende Retsregler. Nu kom det i det hele for en Dag, hvor let man kunde benytte disſe Mangler ved dets Stilling til at trænge det ud af dets gamle Indflydelſe og undergrave dets Magt, hvilken det blev lettere at komme tillivs, efterſom det blev vanſkeligere for de tydſke Handelsſtæder at hjælpe dem. Hanſeforbundets af- tagende Magt viſte ſig her paa en iøjnefaldende Maade, idet det ikke kunde forhindre det bergenſke Kontor fra at bringes i en Stilling, der var ſaa vidt forſkjellig fra den, ſom det endnu blot tyve Aar tilbage i Tiden havde kunnet indtage Saafremt For- bundet fremdeles havde været iſtand til at bevare ſin politiſke Magt, vilde en ſaadan fuldſtændig Omvæltning ikke have været tænkelig, men nu vedblev med„Hanſeforbundets ſynkende Magt ogſaa Ud- viklingen at følge den Gang, paa hvilken den var ſlaaet ind, og medens Kontoret gradvis tabte i Betydning, indtil det endte ſom en rent hiſtoriſk Kurioſitet, voxede den indfødte Borgerſtand, der ved de mange indflyttede ſtadig forøgedes med nye og livskraftige Elementer, meget jævnt i Velſtand og Indflydelſe- De ældſte nu kjendte Qplysninger, der med nogen Nøjagtighed angive den Omſætning, der foregik i Bergen, ere fra Begyndelſen af det ſextende Aarhundrede J et Regnſkab for Bergenhus Slot og Lehn for Aaret 1516–1517 opføres ſaaledes „Indtægt paa Pundstolden Skibene i8to anno,“ hvorved tydelig menes den Told af et Mel, ſom var paalagt ethvert tydſk Skib førſt af Erik Magnnsſøu i 1294 og derpaa ved Privilegier-ne af 1344.I) Den opkrævedes dog nu med et „Stykke“ Malt eller Mel. I det Uddrag af dette Regnſkab, ſom hidtil er blevet trykt, nævnes dog kun to Skibe, et fra Wismar og et fra Bremen. I Regnſkabet for 1518 nævnes ingen tydſke Skibe, hvorimod fem Skibe fra forſkjel- lige hol1andſke Stæder hvert betalte 4 K 4 ß; fem ſkotſke Skibe gave hvert 7!X2 A i Told og et 12 rhinſke Gylden, medens der endelig af et engelſk Skib betaltes 12 rhinſke Gylden og 12 ſz Pe- ninge. Dertil blev der endnu af fire Hollænderſkibe, „ſom vare her nu i denne Kjøbſtevne“, betalt fire Stykker „Ledſk“. I 1519 nævnes paa ſamme Maade 6 Skibe fra Hamburg, Bremen, Lübeck og Wis- mar, ſamt 2 fra Kampen og Amſterdam, der hvert gave et „Stykke“ Malt. Dertil kommer endnu fire ſkotſke Skibe og tre tydſke eller hollandſke. Dog ere muligvis disſe ſidſte indbefattede i de 57 Skibe !) Smlgn. S. 185 og 199 ovenfor.