Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/340

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


328 En anden Forfatter, der levede i Bergen i det ſextende Aar- hundrede, var den uden Tvivl indfødte Bergenſer, Herluf Laur- itsſøn, der oprindelig havde været beſtemt for Stnderinger, men havde ſeet ſig nødſaget til at opgive disſe, da han manglede de nødvendige Midler til at fortſætte dem. Han gik derfor over til Handelen, hvorved han ſenere erhvervede ſig en Del For-mue, og døde føtſt i 1630. Han har ſkrevet den ſaakaldte „Bergens Fund- ats“, der udbredtes i en Mængde Afſkrifter, tildels plattydſke Over- ſættelſer, og ſom indeholder en Slags Bergens Hiſtorie til Kriſtofer Valkendorfs Tid Senere hen er den fortſat med en Række anna- liſtiſke Optegnelſer om Begivenheder i Bergeu, der ere nedſkrevne i denne By og omfatte et meget langt Tidsrum, indtil 1676. De gaa under Mikkel Hoſnagels Navn, hvilket dog ikke er at ſor- ſtaa, ſom om de ere forfattede af ham; ſnareſt har denne Mands Virkſomhed været indſkrænket til en Samling og Bearbejdelſe af ſorſkjellige andre Perſoners Optegnelſer, ſom han da ogſaa har ført videre ned i Tiden De give i det hele taget mange værdifulde Oplysninger om ForholdeneiBergen, endſkjønt de i Fremſtillingens Livfuldhed ſtaa langt tilbage for Abſalon Pedersſøns Kapitelsbog Mellem Kilderne for „Bergens Fundats“ indtager den i 156o forfattede „B er gens Rimlrønike“, der gaar til Vitalinernes ſidſte Qverfald, en meget fremragende Plads og er ogſaa ved Ud- arbejdelſen af „Fundatſen“ lagt til Grund for alt, ſom vedkommer den ældre Tid. Skriftet er mærkeligt, forſaavidt ſom det har be- varet et gammelt Sagn (S. 7 flg.), og dets Forfatter øjenſynlig har havt Adgang til at benytte forſkjellige gamle Kilder til den ældre Middelalders Hiſtorie, ſom nu ere tabte, men ſom paa hans Tid endnu maa have været opbevarede iBergen. Rimkrøniken faar af den Grund, tiltrods for den Mangel paa Kritik, ſom dens ube- kjendte Forfatter ſtadig lægger for Dagen, endnu en vis Betydning ſom hiſtoriſk Kildeſkrift.!) Ved Siden af denne blev der ogſaa paa ſamme Tid i Bergen forfattet en hiſtoriſk Aarbog, der maaſke og- ſaa kunde have Betydning ſom Kildeſkrift„ En egen Stilling indtager i denne Literatur den ſaakaldte „Norſke So“ (die Nordtſche Sau), et meget voldſomt Klageſkrift over Tilſtanden i Bergeu, der er forfattet omtrent 1584 af en Mand, ſom tidligere havde levet i Bergeu, men ſom, da han ned- ſkrev denne Bog, var flyttet tilbage til Tydſkland.2) Sit Navn har j . “) Saavel Rimkrøniken, ſom „Bergens Fundats“ ere udgivne i førſte Bind af N. Nieolayſens Norſke Magaſin- 2) Trykt i Uddrag i andet Bind af Norſke Magaſin,