Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/328

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


316 Leding, hvortil de ellers vare forpligtede (40 Mark Norſke) m. m. Ligeledes blev det af Henſyn til, at Ildens Udbredelſe for en væſentlig Del maatte være at tilſkrive den trange og uordentlige Bebyggelſe, faſtſat, at der ſkulde foretages en ordentlig Omregulering, hvorved den nødvendige Grund til Udvidelſe af Gader og Almen- ninger ſkulde overlades af Kronens Ejendom, eller forſaavidt dette ikke lod ſig gjøre, ſaaledes at man maatte tage Privates Grund, disſe ialfald ſkulde faa Erſtatning af Kronens Grund.!) Imidlertid ſynes det, ſom om denne Beſtemmelſe ikke er bleven gjennemført, og Strandſiden rejſte ſig derfor formodentlig ogſaa denne Gang paa ſamme Maade, ſom tidligere, af ſin Afke. Førſt da den paa ny var bleven hærjet af en lignende Ødelæggelſe, ſkred man til en virkelig Regulering med det Øjemed at forhindre Gjentagelſer heraf for Fremtiden. Denne nye Ildebrand indtraf 14de Februar 1582. Ilden ud„ brød hos en Preſt, der boede lige overfor Raadſiuen, og lagde hele Stranden og Skoftrædet indtil Domkirken og Raadſtuen i Aſke, ligeſom ogſaa Korskirken ved ſamme Lejlighed brændte. Formodent- lig have ogſaa alle Bygninger, ſom laa paa Vaagens ØſtſideiSyd for Auta-Almenningen, gaaet med i denne Ødelæggelſe, da det be- rettes, at man havde megen Møje med at faa reddetTydfkebryggen.’) Dette lykkedes dog efter ſtore Anftrengelſer, hvorimod Kontorets Kjøbmænd tabte meget Godside Boder, ſom de havde paa Stranden. Efter Branden blev der af den daværende Lehnsherre, Hans Linde- now, endnu ſamme Aar udfærdiget en ſenere af Kongen bekræftet Forordning om Almenningernes Udvidelſe og Anlæg af nye Paa Strandſiden, hvor der formodentlig allerede fra Middelalderen havde været Almenninger og Vejter imellem de paa begge Sider af Gaden liggende Huſe, blev det ſaaledes nu beſtemt at forøge Breden af den ſaakaldte Smørsalmenning fra 24 til 26 Alen. Den uden- -–j:–:–-j-::–- 1) Norſke Rigsregiſtranter, I, 336–341. 2) N. Nicolayſen, Norſke Magaſin, I, 564, ll, 46„og 1ll, 539. Efter „Den norſke So“8var Ilden udbrudt „hos en ung, hoffærdig Preſt, ſom var deres øverſte Sogneherre, hvilken ſamme Aften kom fuld hjem fra et Barſelgilde og efter nogle Hollænderes Fortælling kaſtede Lys og Lyſe- ſtage efter ſin Pige i ſit Studerekammer, hvilket ſtak Ild i en Tønde med Stry.“ Efter ſamme Kilde ſkal Ilden denne Gang have fortæret „25O0 Huſe, Gaarde og Bvder, ſtore og ſmaa, med Tran, Tjære, Smør-, Mel og andet ſamt Krambodvarer, en Skade, ſom ej kunde gjenoprettes med en hel Læſt S–ildetønder, fyldte med Dalere.“