Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/315

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


303 uden at der dog var foretaget noget i den Anledning. Valkendorf var her mere virkſom og udvalgte Grunden indenfor Vaagen („ſtrax neder for Skoſtrædet udi Vaagen“), ſom i det Øjemed blev „bygt“ eller opfyldt.!) Tidligere havde der nemlig her været et ganſke ſtort Morads, ſom var fremkommet ved Vaagens gradviſe Sænk- ning, og hvorover der længſt inde, fra Olafskirken til Allehelgens- kirken havde ført den tidligere omtalte Træbro eller Fjælebrolægning, hvis Vedligeholdelſe ſkulde beſørges af SkomagerneiVaagsbunden. I dens Sted blev der nu foretaget en fuldſtændig Opfyldning, og den nyindvundne Grund brolagt med Sten fra Allehelgenk“irkens Ruiner (S. 104.) Mindet om denne Brolægning blev ſenere be- varet i „Brogadens“ Navn.2) Torvet kom ſaaledes til at ligge tæt ved det nye Raadhus, hvortil et Kriftofer Valkendorf ſelv tilhørende Hus blev indkjøbt.s) Den nærliggende Allehelgenskirkes Ruiner bleve tildels benyttede ſom Fængfel, medens Kagen blev anbragt udenfor Raadhuſet paa Torvet. Sandſynligvis har den allerede havt denne Plads i 1568, i ethvert Fald fra 1627.4) Begge disſe Foranftaltninger vare fremkaldte ved den ſamme Beſiræbelſe efter at ſikre det norſke Vor-gerſamfund en af den tydſke Indflydelſe upaavirket Udvikling J ſamme Retning ſigtede ogſaa Valkendorfs Arbejde for at ſkaffe Bergen en Stand af Haandverkere, der kunde afløſe de tydſke, naar disſe forlode Byen. Allerede under ſit Ophold i Kjøbenhavn om Vinteren 1557–1558 fik han i denne Anledning udvirket et Kongebrev af 4de Marts 1558, der tilſikrede dem, ſom vilde flytte ind til Byen og der nedſætte ſig ſom Haand- verkere, et eller to Aars Frihed for alle Skatter og andre borger- lige Byrder, og ſamtidig ſørgede han for, at den gamle Beſtemmelſe (S. 157) om, at en Gaard, der var tilſalgs, førſt ſkulde tilbydes Kongen, blev betydelig modificeret, da denne ſkulde have givet An- ledning til Uregelmæsſigheder, ſom det anſaaes ønſkeligt at faa fjernet.3) –

2) En „Skik og Ordniug“ ſor Torvet, der førſt blev udfærdiget i 1577 og derpaa bekræftet i 1600, er trykt i Norſke Magaſiu, Il, 275. Smlgn. ogſaa ſammeſteds S. 217. . ’) Jørgen Hansſøn ſkal have været den førſte, der lod Bergens Gader brolægge. “) Dette nye Raadhus brændte i 1588. N. Nicolayſen, Norſke Maga- ſin, I, 564. “) R. Rieolayſen, Norſke Magaſin, I, 47:ä og II,191. “) Norſke Rigsregiſtranter, I, S. 239 flg.