Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/314

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


302 Der-med var altſaa de tydſke Haandverkeres Magt i Berg- en aldeles tilintetgjort. Lige over forſelve Kontoret var der- imod endnu intet gjort, ſom kunde ſiges at indeholde en ligefrem Forringelſe i dettes Rettigheder Men i Virkeligheden var der og- ſaa foregaaet en ſtor Forandring med dets Stilling, idet det nu var hændt, hvad ikke tidligere var forekommet, at en Lehnsherre havde vovet at trodſe Kontorets Magt og med Held havde gaaet Kampen igjennem. Hvad ſom en Gang var ſkeet, kunde gjentages, og Hanſeaterne havde i det, ſom vederfores de „fif Amten“ faaet et paatageligt Bevis for, at deres Magt ikke var ſaa frygtindjagende, ſom den havde været for blot treti Aar ſiden. Der var ſkeet et Omſlag, og dermed var der aabnet forbedrede Udſigter for det norſke Borgerſamfunds Trivſel og Opkomſt Af den Grund maa Valkendorfs Tid regnes for epokegjørende. Han havde banet Vejen for ſine Eftermænd og gjort det muligt at bringe Kontoret tilbage til, hvad det egentlig ſkulde være, en Samling af Kjøbmænd, der handlede i Henhold til de dem tilſtaaede Begunſtigelſer, og at berøve det den Uafhængighed af den norſke Stat, ſom detpaa Grund af de ſæregne Tidsforhold havde været det muligt at grundlægge. Kontorets politiſke Stilling var imidlertid bleven af en væſentlig Betydning for dets Handel, og da der førſt blev rokket ved hin, maatte det ſnart ogſaa føles af denne. Kriſtofer Valkendorf havde ſelv et aabent Øje for Nødvendig- heden af at ſikre det norſke Borgerſkab en rolig og af Kontoret uforſtyrret Nydelſe af den det tilſtaaede Hande1, for derigjennem at danne den naturligſte Modvægt mod dette og undergrave den tydſke Indflydelſe En Forholdsregel, ſom han traf netop, medens han be- fandt ſig midt oppe i Kampen med de „fif Amten“, var ſaaledes at lade Byens Torv og Raadhus flytte fra det mindre heldige Sted, ſom de tidligere havde havt midt inde i det tydſke Kvarter, til en Plads, der laa mere bekvemt til for Byens Indbyggere Tot- vet havde, ſom tidligere (S. 99) omtalt, oprindelig liggetpaa Brejde- Almenningen, men var, uviſt af hvad Grund, imod Slutningen af det femtende Aarhundrede flyttet derfra og længere ſyd, til den veſtlige Ende af den nuværende Korskirke-Almenning, hvor det ſenere var forblevet. Da Vaagen fremdeles gik endnu længere ind mod Syd end til dette Sted, laa Torvet ſaaledes paa Bryggeſiden, hvilket gav Anledning til, at Tydſkerne altid pasſede paa at forſyne ſig, forinden Borgerne kunde. Allerede i 1541 var der herom gjort Foreſtillinger og endogſaa udgaaet en kongelig Befaling til Thord Roed om, at han ſkulde flytte Byens „Axeltorv“ til en mere belejlig Plads,