Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/31

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


19 Skjønt Kampen ved denne Lejlighed havde raſet midt inde i Byen, og maaſke ogſaa enkelte af dennes Borgere deri havde taget Del, er der dog Jntet, ſom tyder paa, at den for Om-igt ſkulde have lidt noget. Kampen havde i det Hele havt en lokal Karakter, idet Blodsndgydelſen væſentlig var indſkrænket til den Gaard, hvori Kong Sigurd holdt til; dog blev der ogſaa ved Siden deraf kjæm- pet paa Bryggerne og ude paa de paa Vaagen liggende Skibe, hvor Flere bleve dræbte. Forſaavidt var Kampen i det Hele mere lig et Opløb end et Slag, ligeſom den egentlig blot fik ſin Be- tydning deroed, at den endte med en Konges Drab. Uden dette vilde den blot have været at ſætte i Klasſe med de mange, for- holdsvis betydningsløſe Sammenſtød, ſom i hine urolige Tider hyppig fandt.Sted i vore Byer Et ſaadant forefaldt netop fem Aar ſenere i Vergen, i hvilket atter Gregorius Dagsſøn ſpillede en Rolle. Denne Gang kom det til et Sammenſtød mellem hans og Erling Skakkes Hnskarle; men Qpløbet blev dog uden videre Følgen da det efter nogen Blodsudgydelſe lykkedes Kong Inge ved ſin per- ſonlige Mellemkomſt at ftanſe Kampen. Dette var i 1160. Det følgende Aar, 1161, faldt ſaavel Kong Inge ſom Gregorius i Kampe i det øſtlige Norge, og Riget befandt ſig derved atter oppe i en ny og heftig Kamp mellem de forſkjellige Thronprætendenter Da Efterretningen om Kong Inges Død ankom til Vergen, opholdt Erling Skakke ſig i denne Vy, hvorhen han ſtrax lod ſam- menkalde alle ſit Partis Høvdinger for med dem at underhandle om, hvad der i denne Anledning var at gjøre Da Høvdingerne kom ſammen, viſte det ſig ſtrax, at Stemningen var afgjort imod enhver Underkaſtelſe under det ſejerrige Vartis Konge, Haakon Herdebrejd, Sigurd Munds Søn, og det blev tillige efter nogen Tale frem og tilbage beſluttet, at man ſelv ſkulde tage en Konge, hvortil de Forſamlede udſaa Erling Skakkes unge Søn, Magnus, der gjennem ſin Moder nedſtammede fra Kongeætten, og ſom nu blev tagen til Konge paa et Thing, der neppe kan være afholdt paa noget andet Sted end Kriſtkirkegaarden. Erling Skakke og hans Søn opholdt ſig, efterat de om Sommeren havde været hos Kong Valdemar i Danmark, hele den følgende Vinter 1161–1162 i Bergen, indtil Erling om Vaaren 1162 drog nordover mod Kong Haakon Herdebrejd paa det Tog, der endte med dennes Fald ved Sekken. Aaret efter, 1163, bleve den da af Erling Skakkes Folk fangne nye Kronprætendent, Sigurd Markusfoſtre og hans Foſter- fader, Markus paa Skog, førte til Vergen, hvor Sigurd blev hals- hugget ude ved Graodal, medens Markus ſelv anden blev hængt L