Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/32

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


r W . paa Hvarven. Den betydningsfuldefte af de Begivenheder for hvilke Bergen i hine Aar var Skuepladſen, var imidlertid det ſtore Ni gs- og Kirkemøde, ſom afholdtes der i 1164, og under hvilket der fattedes Beſlutninger af ftørſte Vigtighed for Riget !) Fjorten Aar i Forvejen vare Norges gejſtlige Forhold endelig blevne organiſerede af Kardinal Nikolaus Brekspear, da denne i 1152 med pavelig Fuldmagt ankom til Landet, ved hvilken Lej- lighed Norge var bleven indrettet ſom ſærſkilt „Kirkeprovins med Erkebiſkopen i Nidaros ſom ſin Metropolitan. Det øſtenfjeldſke Norge blev ſamtidig delt i tvende Biſkopsdømmer, idet Oplandene fik ſin ſærlige Biſpeſtol paa Hamar, medens for Bergens Vedkom- mende Kardinalens Sendelſe i denne Henſeende ikke medførte nogen Forandring i det Beſtaaende, da det paa den Tid, ſom ovenfor omtalt, allerede længe – fra Olaf Kyrres eller en af hans nær- meſte Efterfølgeres Tid – havde været Brug, at Biſkoperne over Gulathingslagen (eller rettere kun over dennes nordlige Del, efterat ogſaa Stavanger i Sigurd Jorſalafarers Tid havde faaet egen Biſkop) havde ſit Sæde i Bergen. Dog var deres officielle Titel fremdeles „Biſkoper paa Sælø“, indtil Sunnivas Skrin blev overført til Bergen, da førſt fra denne Tid Biſkopsſædet betragtedes ſom endelig flyttet til denne Stad. Efter Biſkop Magne havde Biſpe- ſtolen førſt været beklædt af en vis Orm, om hvem Intet er be- kjendt uden Navnet, og derpaa af den ovenfor omtalte Sigurd, der allerede forekommer ſom Biſkop i Bergen 1139. Han var en rig Mand og har ſandſynligvis ogſaa tilhørt en fornem Æt; men ſin Fædrenearv anvendte han til Grundlæggelſen af Lyſekloſter. Efter hans Død, der indtraf i 1156 eller 1157, blev Paal Biſkop og holdt ſig i denne Stilling, endſkjønt han en Tid var fordreven fra Biſpeſtolen af Kong Jnge, der endog udnævnte en Modbiſkop. 2) I hans Tid blev Bergens Kriſtkirke, ſom da maaſke endnu ikke var aldeles færdig, eller ialfald førſt nylig var bleven det, ud- ’) I –Borgens RkMktøukke“ ſiges, at Mindet begyndte paa St. Laurentii Dag, 10de Auguſt Uagtet denne Dag ikke nævnes i nogen af de vir- kelig paalidelige Kilder, er det dog meget muligt, at Nimkrønikens For- lutter hst kun Bulle Red os Et han har hentet denne Oplysning fra ældre nu tabte Skrifter eller Olktſtykker. Norſke Magaſin, I, 20. J ) L. A..Munchs Underſøgelſer om de ældſte kirkelige For- hold t Langes Tidsſkrift (7, 16 flg. og 36) og Samlede Af- 3an d lin g e r, andet Bd., S.569. Paal regnes i en gammel Fortegnelſe over ’ ei Fſtopetne ſom delt ſptſtc „Bkſtop t Bergen, medens hans Modbifkop, Ntkolas, endnu betragtedes ſom „Biſkop paa Scly.““ V