Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/309

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


’ 297 . Alvor i Spillet. Deres Oldermænd indfandt ſig derfor hos Lehns- herren, hvor de i Mindelighed fik Sagen aſgjort, i Nærværelſe af den nordlandſke Adelsmand, Thrond Benkeftok til Melø og Lag- manden, Mats Størsſøn, ſom derved vare tilkaldte. Her blev til- lige Anledningen benyttet til at faa opgjortforſkjellige andre Sager, hvorom der havde været Tviſt. For det førſte maatte nu de tre Oldermænd paa ſamtlige Sko- mageres Vegne, der boedeiVaagsbunden, for at faa Tilgivelſe for, hvad de ved denne Lejlighed havde forbrudt, love, at de aldrig mere ſkulde indlade ſig paa en ſaadan E–genmægtighed. Dernæſt maatte deiAnledning af, at Borgerne havde klaget over den af dem drevne Ølhandel og Udtapning, indgaa paa at ſtanſe hermed fra 25de Juli førſtkommende Sommer, ſaafremt ikke Oldermændene inden den Tid kunde udvirke dem Tilladelfe fra Kongen til at fortſætte dermed- Ligeles forpligtede de ſig til at holde den Træbro iſtand, ſom førte fra Domkirken til Ruinerne af Allehelgenskirken over den mellem disſe liggende ſumpige Grund. For det fjerde forpligtede de ſig til ikke for Gftertiden at lukke Strædet og derved forhindre Byvagten fra at have ſin Gang det-igjennem, dog med Undtagelſe af.de Af- tener, paa hvilke de holdt ſit Spil, da de i Forvejen ſkulde give Byfogden Underretning, forat han kunde lade Vagtmændene faa det at vide. For det femte maatte de forpligte ſig til ikke mere at kaſte den Urenlighed, ſom fulgte med deres Bedrift, ud i Vaagens indre Del udenfor Skoſtrædet og derigjennem opgrunde denne. Dernæſt maatte de love at afſtaa fra de Voldſomheder, ſom de tid- ligere havde udøvet i ſit Kvarter og ikke mere at beſkytte de Drabs- mænd og andre Forbrydere, ſom toge ſin Tilflugt til dette, ſamt i det hele taget ſkikke ſig„ærligen, kriſteligen og vel udi alle Maader“ og erkjende Landets Lov og Ret, ligeſom de maatte underkaſte ſig Kontrol med Henſyn til ſit Arbejde, over hvilket der var ført mange Klager.1) Denne Overenskomſt blev ſluttet i November og omtrent en Maaned efter rejſte Kriſtofer Valkendorf til Danmark for der at tale med Kongen og faa nærmere Inſtrux for ſit fremtidige Forhold til Tydſkerne Derfra vendte han igjen tilbage i April 1558 for atter at tage ſat, hvor han ſidſt havde ſluppet. Hans førſte Fore- tagende efter Hjemkomſten var at drage Omſorg for at ſætte Berg- enhus i fuldſtændig Forſvarsftand, idet han lod Murene belægge !) Paus, Forordninger, S. 321 flg.