Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/304

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


292 mig ingen Ret at bekomme af dennem, hverken jeg eller ingen, og vil ſkrive med Sanningen, at derſom Eders Kongelige Majeſtæt ikke ſynderlig anſer og haandhæver denne Ort Landes for Vold og Uret, ſom ſamme Kjøbmænd ſaa uforſkammet nu mer end nogen Tid mod Lov og Ret og gamle Sædvaner bedrive imod Eders Raades Indbyggere, Fattig og Rig, da er denne Landsende, ſaa vidt de overfare, fordærvet, og Eders Naades Landsret og ſkreven Lov forkrænket og fortrykt, thi de agte hverken Domme eller Ret.“ Lige- ledes forſikrede han, at de „Praktiker“ og den „Underfundighed“, hvormed de ſøgte at formindſke Kronens Gods og Underſatternes Ræring, vare aldeles utallige. Den Henſynsløshed, hvormed Tydſkerne ſaaledes nu optraadte, har maaſke ogſaa tildels været foranlediget ved Bevidſtheden om, at det af Kontoret uafhængige Borgerſkab paa Strandſiden, nu og- ſaa efterhaanden var begyndt at komme til noget ſtørre Magt Dette Borgerſkab maa, forſaavidt dets Medlemmer vare betragtede ſom norſke Underſaatter, erkjendte Landets Lov og Ret og ſelv nøde Beſkyttelſe af dettes Autoriteter, kaldes norſk, uagtet det kun for en mindre Del beſtod af indfødte Nordmænd, men var ſammenſat af forſkjellige Nationaliteter, der havde ſøgt til Bergen for der at finde Erhverv Der vare ſaaledes Danſier, .5ollændere, Skotter, Englændere og ſelv Tydſkere, der ikke høre til Kontoret.!) J førſte Slægtled bevarede disſe ſin oprindelige Nationalitet, men vare allerede i andet gaaede op i den norſke. De nye Elementer, ſom ſaaledes fra nu af i nogen Tid ſtadig bleve tilførte det norſke Borgerſamfund, have ſandſynligvis i det hele taget været livskraftige og ved at indpodes i dette bidraget meget til at ſkabe enintelligent og ſoretagſom Handelsſiand. Dette var formodentlig allerede i den førſte Halvdel af det ſextende Aarhundrede begyndt at viſe ſig og har ſaa igjen ægget Kontorets Sk“inſyge over at ſe en af det uafhængig Borgerſtand danne ſig paa Vaagens Øſtſide, om hvilken det ikke kunde være tvivlſomt, at den fremfor alt ønſkede at komme i Enebefiddelſe af hele den .5andel, ſom hidtil havde været drevet af Bryggens Kjøbmænd, og af disſes fordelagtige Handels- gaarde. Hanſeaterne ſøgte nu at holde de indfødte Kjøbmænd udenfor Nordlandshandelen; hvilket imidlertid foranledigede Strid, da Berg- enſerne ikke vilde erkjende, at den .5andelsret, der var tilſtaaet “) Smlgn. Norſke Rigsregiſtranter, I, 102.