Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/302

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


290 ’ For Tydſkerne vare efter Grevefejden Udſigterne til at kunne optage en fremtidig Kamp med Haab om Held, betydelig formindſkede, idet Hanſeforbundets Magti Norden nu havde faaet et afgjørende Knæk, ſom ikke lettelig kunde forvindes.!) De havde derfor ikke længer det Rygſtød i Hjemmet, hvorpaa de altid tidligere havde kunnet gjøre ſikker Regning Dog hengik der endnu nogen Tid, forinden denne forandrede Stilling viſte ſig i det ydre, og navnlig var det meget langt fra, at Følelſen af, at alt ikke mere var, ſom det havde været, kunde bringe Tydſkerne tiliVergen at optræde paa en mindre udfordrende Maade J denne Henſeende vedblev alt at gaa, ſom det havde gaaet, indtil der kom en Mand, ſom tvang Tydſkerne til at optræde paa en anden Maade. Efter Reformationen var Høvedsmanden eller Fogden paa Berg- enhus eller den kongelige Lehnsherre, ſom han nu mere al- mindelig benævnedes, den højeſte Embedsmand i Bergen, der i ſig forenede ſaavel Sysſelmandens ſom Fehirdens Værdighed, medens den underordnede Adminiſtration i de veſtenſjeldſke Landdiſtriktet beſørgedes af en ny Klasſe Embedsmænd, Fogderne, der ſtode i et mere privat Forhold til Lehnsherren. Derhos vare tildels ogſaa ſtørre Dele af det veſtenfjeldſke overdragne til ſærſkilte Lehnsherrer, ſom dog for enDel vare underordnede Befalingsmanden paa Bergen- hus. Saaledes var længe Nordfjord et ſærſkilt Lehn, ſom bl. a. var overdraget til Tyge Brahe, der dog neppe perſonlig nogenſinde har beſøgt det, men lod det beſtyre ved en egen Foged, og længſt af alle var Hardanger en ſærſkilt Forlehning, der var ſlaaet ſammen med det i flere Diſtrikter vidt omſpredte Halsnø Kloſtergods. Den førſte Lehnsherre paa Bergenhus, efterat Gſke Bilde havde opgivet denne Stilling, var fra 1537 den ovenfor omtalte Thord Roed, ſom dog ikke længe forblev her, da han i 1541 forflyttedes til Thrøndelagen, ſom Befalingsmand paa den derværende Hoved- fæſtning, Stenviksholm. Thord Roed var en Mand af den lavere Adel, der oprindelig havde været ſin Formands Kjøgemeſter; han havde neppe heller opnaaet en faa betydelig Stilling, ſom at s:–jj:–jj- “) Samtidig havde Forbundet ogſaa Krig med Hollænderne, der i høj Grad ſynes at have forulempet dets Handel Af den tydſke F–laade, ſom om Høſten 1533 afgik fra Bergen, bleve ſaaledes to Skibe tagne af neder- landſke Udliggere. 1)jpl. Nat-v. VII, No. 709. Det er eget at ſe, at to Tydſkere, ſom ejede en StueiBredsgaarden,“paa denne Tid, ſandſyn- ligvis i 1535, have anſøgt om og faaet et kgl. Beſkyttelſesbrev for denne Stue. Norſke Rigsregiſtranter, I, 44.