Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/295

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


2S3 – Munkelivs Jordegods var ved Forandringen i 1531 forbeholdt det gamle Konvent, men da dette ſtrax opløſtes, blev Godſet fore- løbig overdraget Biſkopen Efter Gjeble Pedersſøns Død blev det i Forening med Jonskirken en verdslig Forlehning. Det ſamme gjælder ogſaa Apoſtelkirkens og Allehelgenskirkens Gods, der begge længe bevarede de gamle Kirker-B Navne ſom ſærſkilte Forlehninger, indtil de ligeſom Munkelivs og Jonsl“irkens Gods adſpredtes ved det ſtore Salg af Krongods, der foregik efter 1660. Dog kan det være tvivlſomt, om ogſaa det til Apoſtelkirkens Kapitel henlagte Jordegods har været indbefattet i den førſte af disſe to Forlehninger, og om det ikke ſnarere – i Lighed med, hvad der ſamtidig ſkede i Oslo- er bleven henlagt under det andet .ſkapitels Gods og ſenere har delt dettes Skjæbne Paa denne Maade lader ialfald den Uoverensſtemmelſe, ſom findes mellem ældre og nyere Angivelſer af Præbendernes Navne, ſig forklare paa den meſt tilfredsſtillende Maade.!) Det Gods, ſom tilhørte Olafskirken paa Bakkerne, er formodentlig uden videre inddraget under Kronen, ſaaſnart der ikke længer var nogen til at tage Varederpaa, og dette har formodentlig ogſaa været Tilfældet med det, ſom tilhørte Lafrantskirken og Peters- kirken, ſaafremt ikke den ſidſte Kirkes Ejendomme have vedblevet at følge Domkapitlet. Korskirken, ſom ogſaa oprindelig havde været henlagt til Domkapitlet, beholdt derimod ſandſynligvis alt ſitJorde- gods, ſom dog kun maa have været ganſke ubetydeligt Mariakirken, der i 1408 var gaaet over i det tydſke .ſkontors Beſiddelſe, kan ikke vel have miſtet noget af ſit Jordegods ved Reformationen, ſkjønt det er paafaldende, at den i den nyere Tid ikke har været i Be- ſiddelſe af noget af det Gods, ſom den efter Bjørgyu„jar IkcIk8Icillu ſkulde have ejet. Nikolaskirken og Kolumbakirkens Jordegods har formodentlig aldrig været ſærdeles betydeligt og er formodentlig uden videre blevet inddraget, ſom anden herreløs Ejendom Mar- tejnskirken har neppe heller været ſynderlig rig paa Jordegods, men har formodentlig beholdt dette ubeſkaaret, da den kom i det tydſke H havdes det af Kriſtjern Hvtd, men blev i 1b36 efter dennes Død over- draget ttl Henrik .doIck, ſom fremdeles havde det, ſom verdslig Forlehn- ing i 1555. I)jpl. Nor-v. ll, No. 1119; Vl, No. 6S9. Norſke Rigs- regiſtranter, I, S. bo og 179. – J Rigsarkivet (.ſkancelliet, Gejſtlig- heden, Valle 7) findes en Grklæring fra det bergenſke Kapitel af 1638 om dets Indtægter !) Smlgn. Side 83 ovenſor. De hos Frimann, 1, 4–d opregnede Præb- ender have ſandſynligvis tilhørt begge Kapttler.