Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/294

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


Derſra vendte han atter tilbage til Bergen, hvor alt nu ordnede ſig efter de nye –Forhold. Gjeble, der allerede før af Hjertet var Luthers Lære oprigtig hengiven, forblev i ſin Stilliug, ſom Stiftets gejſtlige Overhoved, medens hans Nabo, den gamle Biſkop Hoſkuld i Stavanger, der var en ivrig Katholik, maatte opgive ſit Stift og rejſe tilBergen, hvor han ſenere levede til ſin Død, ſom neppe kan være indtruſſen mange Aar efter denne Tid Gjeble kom ſamme Aar ſelv til Danmark, hvor han af Bugenhagen viedes til Super- intendent over Bergens Stift.“) „ Reformationen var ſaaledes gjennemført i Bergens Stift, ſom i det øvrige Norge. De rige gejſtlige Stiftelſer, der ſelv under Katholicismens Forfaldstid dog altid havde bidraget til at frem- kalde megen Virkſomhed i Byen, ophørte nu med en Gang, og deres Gods blev ſom en Følge af Kirkeſorandringen for en ſtørre Del inddraget under Kronen, idet det dels ſloges ſammen med det ældre Krongods og umiddelbart henlagdes under Beſtyrelſen af Lehnsherren paa Bergenhus, dels beſtyredes ſom ſærſkilte Forlehn inger. Den Handel, ſom disſe tildels havde drevet, endog paa de tydſke Stæder, var dermed ogſaa aldeles ſtanſet.l) Kapitlets Gods undgik foreløbig denne Skjæbne En Del af dets hode eotumunia eller den Del af dets Jndtægter, ſom ikke vare henlagte til nogen ſærſkilt Præbende, blev overdraget til Skolen tilligemed Sunnives Præbende m. m. De øvrige Præbender vedbleve fremdeles at være henlagte til Kapitlets Medlemmer, der efter Reformationen beſtode af Biſkopen og Bergens Sognepreſter og reſiderende Kapellaner. Dog kunde ogſaa enkelte af dem efter Kongens Forgodtbeſindende forlehnes til andre, ſelv til Perſoner, ſom ikke beklædte noget geſſtligt Embede Derimod bleve den gamle Bifpeſtols Indtægter inddragne under Kronen, hvilket vel ogſaa har været Tilfældet med den lille Krlſtkirkes og Prædikebrødrekloſtrets Eſendomme.8)

“) Nogle Aar efter Reformationstiden (i 1557) var der Tale om at forene Bergens og Stavangers Stifter paa ſamme Maade, ſom Oslos og Hamars under den ſamme Superintendent Norſke Rigsregiſtranter, I, 228. 2) 1)iI)I. Nor-v. VI,No.689. N. Nieolayſen, Norſke Magaſin, I,550. “) J den ſidſte Del af den katholſke Tid blev der ved Bergens Domkapitel af Kong Hans oprettet et nyt Prælatur, nemlig Dekanatet, hvortil det kongelige Kapel,Allehelgenskirken, blev henlagt, og ſenere desuden Katha- rinas Alter-. Den førſte Indehaver af dette var Kanniken Halftejn, der- paa Hans Reſſ og ſaa den tidligere omtalte Hans Knutsſyn. Senere inde-