Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/292

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


280 Gejſtlighed, idet den lutherſke Lære i ham fandt en paa ſamme Tid indflydelſesrig og talentfuld Hjælper, ſom under den paafølgende Tids Uro kunde være til megen Støtte.!) Katholicismens endelige Fald gik nemlig heller ikke i Norge for ſig aldeles uden Kamp og voldſomme Omvæltninger – Ved Iuletid 1535 vare Vincentius Lunge, Nils Lykke, Eſke Bilde og Klaus Bilde, de fire indflydelſesrigeſte danſke Adelsmænd, ſom da fandtes i Norge, forſamlede i Throndhjem, hvorhen Eſke Bilde var dragen op fra Bergenhus, efter at have betroet denne Borg i en af ſine underordnedes Hænder, nemlig til en ringere Adelsmand, Thord Roed. Da Vincentius og Nils Lykke i de førſte Dage af 1536 bleve myrdede efter Erkebiſkopens Foranſialtning, medens de to andre bleve bragte ſom Fanger til Kloſteret paa Tautra, blev Thord Roed ſaaledes indtil videre paa Grund af Omſtændig- hederne Høvedsmand paa Bergenhus og den, ſom fik at varetage den danſke Konges Interesſer i det veſtenfjeldſke Norge og at ſikre ham Beſiddelſen af dettes vigtigſte Punkt Denne Opgave var ille uden Vanſkeligheder, og navnlig maatte det forekomme ham rimeligt, at der efter Nejsningen i Thrøndelagen vilde følge en lignende i Bergen, iſær da der faa Dage efter de danſke Herrers Mord udgik en Opfordring fra Thrønderne til Bergens Borgerſkab om ogſaa at ſlutte ſig til dem.2) Under disſe Forhold var det for Thord Roed af ſtørſte Vig- tighed at ſikre ſig Beſiddelſen af ethvert Punkt, ſom under en Kamp kunde være af Betydning for Bevarelſen af Bergenhus Et ſaadant var i fortrinlig Grad Munkeliv Kloſter, hvis høje Beliggenhed’lod det aldeles beherſke det lavtliggende Bergenhus, ſaa at det i en Fiendes Haand kunde blive meget generende. Af den Grund hen- vendte Thord Noed ſig til Biſkopen, af hvem han ogſaa erholdt Tilladelſe til at lægge en Beſætning i .tkirketaarnet.3) Derved fik “) Norſke Samlinger, l, 7 flg. 2) I)jI)1. Nor-v. VI, No. 726. “) Det er i denne Henſeende at bemærke, at der i den af Kongen bekræftede Overenskomſt om .ſkriſtkirkens Nedbrydelſe og Munkelivs Overgang til Domkirke o. ſ. v. udtrykkelig figes, at dette ſkede paa Bilkaar af, at Bi- ſkopen ſkulde „indtage Munkeliv det at bemande og forſvare for ſor.ne vor naadige Herres og Rigets Fiender.““ 1)jp1. Nor-v. V, No. 1063. Man har altſaa ſaaledes allerede i 1531 havt Stedets militære Betydning for fVje. Allerede i 1b29 havde der været Tale,om, at Nils Lykke ſkulde faa Munkeliv paa ſamme Maade, ſom Bincentius Lunge havde faaet Nonne- ſeter, og at han da ſkulde lade Kloſteret befæſte. Samlinger til det norſke Folks Sprog og Hiſtorie, I, 548.