Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/291

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


O79 droge til Birgtttinerordenens Moderklofter i Badſtena. Det var førſt tilbudt dem at benytte Allehelgenskirken, ſom Kloſter, men dette Tilbud er neppe bleven benyttet. Den ſidſte af Munkelivs Nonner døde i 1568 og var da iHuſet hos Biſkop Gjeble Peder-sſøn.1) Med Munkelivs Ophør ſom Kloſter var atter et vigtigt Skridt gjort til den fuldſtændige Undergravning af den gamle Lære. Sam- me Aar indtraf der imidlertid betydningsfulde Begivenheder, ſom hvis de havde faaet et andet Udfald, endnu længe kunde have ud- ſat Katholieismens Fald i Norge, maaſke endog aldeles forhindret dette. Den katholſke Reaktion ſtøttede ſig nu til Kriftian Il, ſom i dette ſamme Aar, 1531, forberedte ſit Tog til Norge, hvor den fordrevne ſvenſke Grkebiſkop, Guſtav Trolle, og hans tro Tjener, Jørgen Hansſøn havde gjennemſtrejfet Landet og ſøgt at paavirke Stemningen. Men med den uheldige Udgang paa Kriſtian l1’s Foretagende var .kkatholieismens Skjæbne foreløbig afgjort Biſkop Olaf, der overhovedet ikke perſonlig havde noget tilovers for den nye Lære, men dog af rent verdslige Henſyn havde undladt at op- træde virkſomt imod den og foretrukket at holde ſig tilbage, ſpillede heller ikke under de nærmeſt paafølgende Begivenheder nogen frem- trædende Rolle. Ligeſom han allerede tidligere helſt havde villet undgaa den Uro, ſom fulgte med Lutheranernes Indtrængen og af den Grund meſt havde opholdt ſig udenfor ſin Stiftsſtad, følte han ſig i den ſenere Tid ikke en Gang aldeles ſikker paa Aſk og forlod derfor ogſaa tilſidſt dette Sted og trak ſig tilbage til Voſs, hvor han levede til ſin Død, der indtraf 23de Maj 1535. Sagnet be- varede her længe Mindet om denne Mand, der i Hiſtorien langtfra kan faa et hæderligt Eftermæle Efter ham valgte Kapitlet ſin Et-kedegn, Helgelændingen Magiſter G j e b le P e d er sſ ø n, til Biſkop; men paa Grund af de uſikre Forhold kunde han for det førſte ikke modtage nogen I–ndvielſe til ſin nye Værdighed Den nye Biſkop var en af de mærkeligſte Perſonligheder, ſom den nyere norſke Kirkehiſtorie kan fremviſe. Han var af Overbevis- ning den lutherſke Lære varmt hengiven og forenede grundige Kund- fkaber, ſom han havde erhvervet paa ſine Rejſer, med en ſtor naturlig Begavelſe. Det var ſaaledes en Begivenhed af megen Betydning, at han netop paa dette Tidspunkt blev Overhovedet for den Bergenſke - –j- “) N. Nieolayſen, Norſke Magaſin, I, 285 og 336 flg. – Andenes Sysſel eller Lehn havde i nogen Tid været henlagt til Munkeliv, og blev ſenere hen dels ſorlehnet til Bergens Naadmænd, dels til Biſkop Olaf.