Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/282

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


L70 ſaa ud til et Brud mellem Kongen og Lübeck For dette Tilfælde blev der endog truffet en Aftale om, at ſaadant ikke ſkulde have nogen Indflydelſe paa det venſkabelige Forhold til Kontoret.!) Det viſer ſig af, hvad der ſkede i Jørgen Hansſøns Tid, at en kraftig Optræden nu nok kunde gjøre Virkning lige over for de fremmede Kjøbmænd, og at disſe, naar de ſtode Anſigt til Anſigt med en Mand, der ikke viſte ſig ræd eller vaklende og derhos havde Magt til at ſætte ſig i Reſpekt, vel togeiBetænkning at drive ham til det yderſte. Derfor gik det ogſaa i Almindelighed under Kriſtian den andens Regjering forholdsvis fredelig til i Bergen. Men ſaa- ſnart han var dragen bort fra ſine Riger, ſik Sagerne et ganſke andet Udſeende, idet Jørgen Hansſøn da ikke længere fandt det raadeligt for ſig at blive i et Land, hvor hans Beſkytter ikke mere havde noget at ſige. Han beſtemte ſig under disſe Forhold til at drage ſin Vej2) og begav ſig til Holland for der at træffe ſin gamle Herre, medens han overdrog Befalingen paa Bergenhus til Degnen, Meſter Hans Knutsſøn, der var en af Kriſtian II meget afholdt Gejſtlig. Denne Mand var imidlertid ikke ſin Poſt voxen, og overgav derfor ſnart Bergenhus til den fra den nye Konge, Frederik den førſte, udſendte Vincentius Lunge, ſom nu af det norſke Rigsraad forlehnedes med Bergenhus og alle derunder hørende Len. Den gamle Beſætning forlod imidlertid ikke for det førſte Bergenhus, ſom ſaaledes ikke ſtrax kom i hans Beſiddelfe. For Tydſkerne paa Bryggen var denne Forandring meget vel- kommen, idet Frederik den førſte allerede ved den Maade, hvorpaa han var kommeniBeſiddelſe af Magten, maatte føle ſig henviſt til at ſøge Støtte for ſit Herredømme hos Hanſeſtæderne, og ſom enFølge deraf ogſaa begunſtige disſes Handel paa Bergen.3) Kong Fredrik havde virkelig ogſaa medgivet den nye Befalingsmand, da han drog op til Bergen, en Skrivelſe til Kontoret, hvori han anmodede dette om paa enhver mulig Maade at yde ham Biſtand til at blive Herre over Bergenhus, ligeſom Vincentius Lunge ſelv traf den Aftale med -:j “) I)ipl. Nor-v. Il, No. 10“71; VlIl, No. 505. 2) En Fortegnelſe over de Penge, ſom Jørgen Hansſøn medbragte fra Berg- enhus, dat. 18 Marts 1523, er trykt i 1)ipI. Nor-v. V, No. 1036. Han var da i Kjøbenhavn, men var atter for en Stund i Bergen, forinden han endelig drog bort. “) Ogſaa Kriſtian I1s Tilhængere ſøgte nu paa denne Tid.at holde ſig paa en venſkabelig Fod med de tydſke Kjøbmænd. l)iI)l. Nor-v. V, No. 1035– Smlgn. Vlll, No. 510.