Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/281

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest269 fulgte Handelspolitik, for hvilken han vistnok ogsaaiIørgen Hans- søn havde en meget ivrig og kraftig Repræsentant Det heder og- saa om denne i en gammel Krønike, at han havde „meget havt de Tydske ved Bryggen under Kusel og Ave“.!) For saa meget bedre at kunne gjøre dette synes han at have foretaget adskillige Befæst- ningsarbejder paa Kongsgaarden, som fra denne Tid begynder at gaa under Navnet Berg enhus, hvilket den ogsaa senere altid har bevaret. Saaledes har han ladet det endnu staaende gamle Taarn fra Haakon Haakonssøns Tid forstærke, for deri at kunne have en Støtte under paakommende Uroligheder fra Tydskernes Side. Navnlig skal han have været meget omhyggelig for at paase Overholdelsen af det i 1509 udstedte Privilegium for Bergen, og for Resten gjort Tydskerne „megen anden Tvingsel“. „De Tydske til Spot og Trudfel“ lod han endog hænge en tydsk Bager, der boede strax ovenfor Kjøbmandsstuen, udenfor hans egen Bagerdør, og der er ingen Efterretning, som tyder paa, at der i den Anledning har været for- søgt at tage Hævn over den myndige Slotsherre. Forholdet var imidlertid meget fpændt mellem begge Parter, hvad tilstrækkelig frem- gaar af de Begivenheder, som forefaldt i den første Halvdel af 1521, da der stadiS førtes Klager over voldsomme Overfald fra begge Sider. Tydskerne paa Bryggen klagede over Jørgen Hans- søn og denne igjen over deres Fremfærd imyd hans Folk. Begge Parter bestræbte sig efter bedste Evne for at slaa hinandens Folk ihjel, og navnlig skulle Tydskerne under denne Krigstilstand have stræbt Byfogden efter Livet baade paa Gaden og hjemme i hans eget Hus saaledes, at han maatte søge Beskyttelse paa Kongs- gaarden. Jørgen Hanssøn tog Sagen paa en meget bestemt Maade og fordrede, at Retten skulde ske Fyldest, og tilsidst erklærede da ogsaa Tydskerne sig villige til at lade alt Mel1emværende afgjøre ved Kongens Kjendelse; hvis Jørgen Hanssøn ikke vilde være til- freds dermed, sagde de, at det var deres Agt at lukke sine Huse og Boder og ikke mere gjøre Nordfarerne nogen Udredning udenfor, hvad de alt havde gjort, for siden at rejse til Tydskland med de Skibe, som da laa ved Bryggen. Iørgen Hanssøn var imidlertid vel fornøjet med, at Sagen skulde indstevnes for Kongen, og mod- tog Forslaget.2) Under de politiske Forhold, som kort efter indtraadte, blev der dog ikke videre Tale om at faa Sagen opgjort, da det “) N. Nicolaysen, Norske Magasin, I, 547. 2) .OjI)I. Nor-v. VllI, No. 501.