Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/281

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


269 fulgte Handelspolitik, for hvilken han viſtnok ogſaaiIørgen Hans- ſøn havde en meget ivrig og kraftig Repræſentant Det heder og- ſaa om denne i en gammel Krønike, at han havde „meget havt de Tydſke ved Bryggen under Kuſel og Ave“.!) For ſaa meget bedre at kunne gjøre dette ſynes han at have foretaget adſkillige Befæſt- ningsarbejder paa Kongsgaarden, ſom fra denne Tid begynder at gaa under Navnet Berg enhus, hvilket den ogſaa ſenere altid har bevaret. Saaledes har han ladet det endnu ſtaaende gamle Taarn fra Haakon Haakonsſøns Tid forſtærke, for deri at kunne have en Støtte under paakommende Uroligheder fra Tydſkernes Side. Navnlig ſkal han have været meget omhyggelig for at paaſe Overholdelſen af det i 1509 udſtedte Privilegium for Bergen, og for Reſten gjort Tydſkerne „megen anden Tvingſel“. „De Tydſke til Spot og Trudfel“ lod han endog hænge en tydſk Bager, der boede ſtrax ovenfor Kjøbmandsſtuen, udenfor hans egen Bagerdør, og der er ingen Efterretning, ſom tyder paa, at der i den Anledning har været for- ſøgt at tage Hævn over den myndige Slotsherre. Forholdet var imidlertid meget fpændt mellem begge Parter, hvad tilſtrækkelig frem- gaar af de Begivenheder, ſom forefaldt i den førſte Halvdel af 1521, da der ſtadiS førtes Klager over voldſomme Overfald fra begge Sider. Tydſkerne paa Bryggen klagede over Jørgen Hans- ſøn og denne igjen over deres Fremfærd imyd hans Folk. Begge Parter beſtræbte ſig efter bedſte Evne for at ſlaa hinandens Folk ihjel, og navnlig ſkulle Tydſkerne under denne Krigstilſtand have ſtræbt Byfogden efter Livet baade paa Gaden og hjemme i hans eget Hus ſaaledes, at han maatte ſøge Beſkyttelſe paa Kongs- gaarden. Jørgen Hansſøn tog Sagen paa en meget beſtemt Maade og fordrede, at Retten ſkulde ſke Fyldeſt, og tilſidſt erklærede da ogſaa Tydſkerne ſig villige til at lade alt Mel1emværende afgjøre ved Kongens Kjendelſe; hvis Jørgen Hansſøn ikke vilde være til- freds dermed, ſagde de, at det var deres Agt at lukke ſine Huſe og Boder og ikke mere gjøre Nordfarerne nogen Udredning udenfor, hvad de alt havde gjort, for ſiden at rejſe til Tydſkland med de Skibe, ſom da laa ved Bryggen. Iørgen Hansſøn var imidlertid vel fornøjet med, at Sagen ſkulde indſtevnes for Kongen, og mod- tog Forſlaget.2) Under de politiſke Forhold, ſom kort efter indtraadte, blev der dog ikke videre Tale om at faa Sagen opgjort, da det “) N. Nicolayſen, Norſke Magaſin, I, 547. 2) .OjI)I. Nor-v. VllI, No. 501.