Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/283

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


271 Kjøbmændene, at de ſkulde komme ham til Hjælp, ſaafremt det blev nødvendigt Om Aftenen 8de November 1523, lod Bincentius, ſom da op- holdt ſig paa Erkebiſkopsgaarden, give det aftalte Signal for, at han behøvede deres Hjælp imod Beſætningen paa Bergenhus. Tydſkerne, ſaavel Kjøbmænd ſom Haandværkere, ſamlede ſig ſtrax, men ilede ikke til Vincentius eller mod Kongsgaarden, men benyttede i det Sted Anledningen til at kaſte ſig over ſine Handelsrivaler. Ingen i Bergen anede, at de tre Skud, der var det mellem Vincentius og Tydſkerne aftalte Tegn, ſkulde give Signalet til et Optrin, til hvis Mage Byen ikke havde været Vidne ſiden Vitalinernes Overfald eller Olaf Nilsſøns Mord. Tydſkerne vareiOjeblikket atter Byens Herrer, og hverken fra Hans Knutsføns eller fra Vincentius Lunges Side kunde der være Tale om at gjøre dem Modſtand. Intet Hus var ſikkert under den almindelige Forvirring, ſom nu tog ſin Be- gyndelſe. Overalt ſtormede de vilde, løsſlupne Skarer ind og mis- handlede de fredelige Beboere, ſom midt om Natten dreves ud af ſine Senge og ud paa Gaden i Høſtnattens Kulde, medens deres Ejendom blev plyndret og røvet.!) Mange bleve herunder faarede, men dog kun en Borger dræbt. Tydſkerne pasſede ogſaa under Opløbet paa at ſætte ſig i Beſiddelfe af alle de Fribreve, ſom tid- ligere vare givne Stadens norſke Borgere, hvilke de formodentlig have bemægtigetſig paa Raadhuſet. Fornemlig gik det under denne Plyndring udover de mange Kjøbmænd fra Skotland, men fornemlig fra de norſk-ſkotſke Øer, ſom paa denne Tid havde nedſat ſigiBergen og derved paadraget ſig Tydſkernes Skinſyge.2) Mange af de over- faldne toge ſin Tilflugt til Kirkerne i Haabet om der at finde Be- ſkyttelſe, men bleve ſkuffede, da Voldsmændene ogſaa fulgte dem derhen og under Mishandlinger trak dem med ſig til Kjøbmands- ſtuen, hvor de bleve lagte iIern. De maatte derefter med oprakte Hænder ſværge, at de aldrig vilde klage over det, ſom nu var ſkeet, og at de ſkulde have forladt Bergen inden førſtkommende 3die Maj. “) Efter hvad Jørgen Hansſøn i 1524 meddelte .kkriftian II, var der i Am- ſterdam en Mand, ſom ved dette Overfald havde miſtet over 4000 rhinſke Gylden. I)iI)1. Nor-v. V’l, No. 691. 2) Hulen har (De tre nordiſke Rigers Hiſtorie 1497–1536, IV, 2, 222) opfattet Forholdene, ſom om Byens Borgere „meft beſtode af Skatter-“. udførlige Oplysninger om det hele Opløb hos N. Nicolayſen, Norſke Magaſin, 1, 548 og Norſke –Samlinger, ll, 481y-492. Smlgn. Slllen, anſ. Sted, IV, 2, 261–269.