Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/276

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


264 Handelslovgivningen, Mord og Drab, Forhaanelſer af Norges Højhedsret paa dets egne Havne ved, at de hanſeatiſke Skibe ſejlede ind uden at nedtage ſit Mers, Negtelſe af at erkjende Kongens Forkjøbsret, o. ſ. v. Hvor langt disſe Tøjlesløsheder kunde drives, viſer ſig deraf, at naar de hanſeatiſke Skibe kom ind paa Vaagen, morede de ſig med at ſkyde med „Busſer“ efter Kriſtkirken og Kongs- gaarden, ligeſom Hanſeaterne paa egen Haand havde nedrevet Sverresborgs Mure.!) J det hele taget giver denne Klage et ſørge- ligt Indblik i Forholdene i Bergen og viſer, til hvilke Yderligheder man nu var kommen gjennem Hanſeaternes Overmod paa den ene Side og det norſke Borgerſkabs Afmagt paa den anden, der ikke tillod at gjøre noget kraftigt Forſøg paa at afryſte det ſorhadte Handelsaag. Fra de følgende Aar ere de mærkeligſte Aktſtykker, ſom ere be- varede til vor Tid fra Kontoret i Bergen, de af dette til Hanſe- dagen indgivne Klager Af ſaadanne har man to meget udførlige, en fra 1487 og en fra 1506,2) der begge opregne de ſorſkjellige Punkter, over hvilke Kontoret troede at kunne beſvære ſig. Bl. a. klagedes der i 1506 over, at Bremens og Hamburgs Kjøbmænd paa egen Haand vilde beſejle Hetland, Orknøerne og Færøerne til ſtor Skade for Kontoret. J 1489 indtraf der atter en af de Ulykker, ſomiMiddelalderen ligeſaa hyppig, ſom i den nyere Tid have hjemſøgt Bergen, idet den hele Strandſide blev lagt i Aſke. OmdenneſtoreIlde- brand ſavnes for øvrigt alle nærmere Efterretninger; men den maa dog i ethvert Tilfælde have været til ſtor Skade for de paa Stranden boſatte norſke Smaahandlende og have ſat dem meget tilbage,“) hvilket igjen maatte være til Fordel for Kontoret, iſær da ogſaa de andre fremmede Kjøbmænd, ſom havde faaet Ret til at handle paa Strandſiden, ligeledes bleve rammede afden ſamme Ødelæggelſe. Forſaavidt var Strandſidens Brand i 1489 paa en Maade en Erſtatning ſor, hvad Tydſkerne havde lidt ved Bryggens Brand tretten Aar iForvejen. Dog maa ogſaa Kontorets egne Kjøbmænd være blevne noget rammede af denne Ulykke, idet de tiltrods for de i Privilegierne af 1444 og atter ſenere gjentagne Forbud mod at bygge og holde til paa Stranden, dog nu virkelig ogſaa vare i -

j

“) I)ipl. N01’V. Vll, No. 482. 2) 1)ip1. Nor-v. V, No. 932 og Vl, No. 644. – “) N. Nicolayſen, Norſke Magaſin, 1, 545.