Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/275

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


263 paa Hanſedagen i Lübeck 1469, hvor imidlertid Kontoret indgav lignende Klager over alt, hvori Kampens og Deventers Borgere paa ſin Side ſkulde have forbrudt ſig mod dem og overtraadt de for Kontoret gjældende Regler (den Willekoren ende Ordinantie des Koepmans.) De beſkyldte ſaaledes Borgerne fra de to Stæder for at have indført mere, end det var tilladt, af enkelte Varer og derved ſkadet de øſtlige Stæders Interesſer, for i Hemmelighed at drive Handel paa Strandſiden med Nordmændene (myt den Noermans) ſom i Forvejen ſtode i Gjæld til Kjøbmændene paa Kontoret, og for et Par Gange at have foranlediget Opløb af Skibsfolkene mod Kjvbmændene. Paa Hanfedagen faldt der ogſaa en Afgjørelſei denne Sag; men den var til Fordel for Kontoret og mod Kampen og Deventer.1) Nogle Aar fenere, i 1476, blev Kontoret rammet af en ſtor Ulykke, idet Bryggen opbrændte fuldſtændig. Brandens Opkomſt blev tilſkrevet en fordrukken Kjøbmand, ved Navn Hans Kalweswinkel, der gjerne plejede at ſidde oppe om Natten og have Ild tændt, uagtet han var advaret fra Bryggens Oldermænd om, at det kunde være farligt; men han havde imidlertid ſtedſe ſlaaet det hen i Vind. Ilden udbrød ved Midnat, paa en Tid, da alle vare gaaede til Hvile, ſaaledes at den allerede havde grebet meget om ſig, forinden man kunde komme til at arbejde paa dens Sluk- ning. Med Bryggen brændte ikke alene det meſte af Kjøbmændenes Redſkaber og Husgeraad, men ogſaa de derværende ſtore Oplag af Fiſk, ſaa at den derved anrettede Skade maa have været ganſke betydelig, ſom det ogſaa ſiges i de tydſke Krøniker, ſom omtale denne Brand.2) Tiltrods for det ſtore Tab, ſom Kjøbmændene paa Bryggen havde lidt ved Branden i 1476, fortſatte de dog med at behandle de indfødte paa ſamme overmodige Maade, ſom tidligere, og allerede i det følgende Aar fremkom der fra norſk Side en Klage over dem, der blev fremlagt ved dette Aars Hanſedag. De Punkter, hvorover der nu igjen klagedes, vare i det hele taget de ſamme) ſom allerede vare kjendte fra tidligere Lejligheder, aabenbare Overtrædelſer af “) I)jI)l. Nor-v. VI, No. 566–568. ’) Detmar ved Grautoff, Il, 381 flg. Saml. til norſke Folks Sprog og Hiſtorie,V,631 flg. N. Nicolayſen, Norſke Magaſin, I, 58 og 544. Firti Aar tidligere (om Vinteren 1436) ſkulle de omkring Kannikebjerget ſtaaende Huſe være blevne pdelagte under en Stormflod, hvorved mange Menneſker druknede. Norſke Magaſin, I, 544.