Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/265

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


Eds at drive Handel paa Bergen (udi stapulu Norvegiæ consistit.) Et Par Aar efter indløb der fra MayoreniLynn Klage over, at Borgere fra’denne Stad havde mødt ſiendtlig Behandling i Norge Det var imidlertid ikke muligt denne Gang at opdage, hvem det var, der havde forøvet de Fiendtligheder, hvorover der var ført Klage, iſær da de klagende Kjøbmænd ſelv ikke kunde opgive noget Navn.!) I de følgende Aar fortſattes ogſaa disſe venſkabelige Forbind- elſer mellem Bergen og Kjøbmænd fra de engelſke Stæder, og da i 1448 en Del engelſke Skibe vare blevne beſlaglagte i Øreſund, blev det endog af flere Medlemmer af det norſke Rtgsraad, af Bergens Lagmand og af denne Stads Raadmænd og Borgerſkab udtrykkelig udtalt, at dette ikke ſkulde have nogen Indflydelſe paa Forholdene i Bergen.!) Senere ſynes imidlertid Forholdet at have været mindre venſkabeligt, idet man længere ude i Aarhundredet ſtrider Øvrigheden i Bergen ſtaaende paa Hanſeaternes Side imod de engelſke Kjøb- mænd, da et tydſk Skib, der med kongelig Bevilling var fejlet til Jsland, var bleven opbragt af Englænderne Formodentlig have disſe da begyndt at føle ſig mere ſikre og paa egen Haand begyndt at optage Kampen mod Hanſeaterne med de ſamme Midler, ſom disſe ſelv plejede at bringe i Anvendelſe.“) Ligeſom Englænderne paa denne Maade ſøgte at trænge ſig ind paa Island, forſøgte de til ſamme Tid at tilrive ſig Handelen paa den nordlige Del af Norge. Om Sommeren 1420 kom der ſaaledes to ſtore engelſke Skibe til Haalogaland, ſom vilde kjøbſlaa med Landets Indbyggere, hvad aldrig før ſkulde være ſkeet. Uagtet der herover blev indgivet Klager, maa dog Englænderne ſenere hen have fortſat med denne ulovlige Handel, og derunder endog have mishandlet den norſke Alnme. Da der herover kom nye Klager, og disſe endog vare bragte lige til den engelſke Regjering, bleve imid- - , “) 1)ipl. Notv. VII, No. 418, 424 og 425. Den følgende Høſt nævnes der i Bergen to engelſke .kkjøbmænd, Jon Eedney og Wtlltam Kley, ſom da med Erkebiſkopen afſluttede en Overenskomſt om at ſkaffe ham en duelig KlokkeſtølOer. 1)iI)l. Nor-v. VI1, No. 419, Smſtds. lI, No. 746 et An- befalingsbrev fra Londons Mayor og Qldermænd for et til Bergen beſtemt Skib „Trinity““ dat. 1 Juli 1441. Smlgn. I, No. 756. ’) I)ipI. Nor-v. Vl1, No. 437 og 4–39. Jden Jndholdsangivelſe, der findes ved det førſte af disſe Diplomet, er Ordet oousn1es overſat ved „Borget- . mefkere“ i Stedet for ved .,Naadmænd“. O) l)ip1. N 01’V. V1l, No. 4–81. Smlgn. VlIl, No. 344 om et engelſk Skib, der i 14b0 blev tildømt den norſke Konge “