Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/250

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


238 ſ ſom raade for Kjøbmændene.“ Oldermændene og Raadet hørte igjen under det ſamlede Forbund, og af dette nærmeſt under RaadetiLübeck og den i ſamme Stad oprettede hanſeatiſke Overdomſtol. Deres Forſamlinger holdtes i den ſenere Tid i en Sal paa Kjøbmands- ſtuen, ved Nikolai Almenningen, der ogſaa ſkal have gaaet Navn af „der Mantelhof“. Hvorledes denne (nævnt 1469) er opſtaaet, er ube- kjendt, ſkjønt det dog er rimeligt, at den oprindelig har væretpaa den ved Brejde-Almenningen ved og under Stadens Stevneſtue liggende Vinkjelder, der omtrent 1435 blev udlejet til de tydſke Kjøbmænd, og at den da efter en Ildebrand er bleven flyttet til den Plads, den ſiden har havt. Ved Siden af Raadet havde Kontoret ogſaa et Par andre faſte Funktionærer, en Kjøbmand sſkriv er, Klerk eller Sekretær, der førſt omtales i 1469!) og var Raadets Skriver og Forretningsfører, ſamt en S–chultus (Schultheiſs) eller Politi- embedsmand. Den ſidſte findes rigtignok ikke omtalt før i 1567, men har dog ſandſynligvis allerede meget tidlig været ved Kontoret.2) De nærmere Regler for Kontoret indeholdtes i den ſaakaldte „Kop- mans Ordinancie,“ der førſte Gang findes omtalti l469. Denne maa være udſtedt af Raadet i Lübeck; men dens Indhold kjendes ikke nærmere. Saa meget kan dog ſees, at den ogſaa har indeholdt privatretlige Beſtemmelſer.s) Bl. a. har den ſandſynligvis givet nærmere Regler for det ſaakaldte „Schott“ eller „Schoſs“, hvor- under indbefattedes forſkjellige Bidrag, ſom Kontorets Medlemmer havde at yde“ til dettes fælles Udgifter. Til disſe var der ogſaa paalagt en Afgift af de indførte Varer. Saafremt det hændte, at en eller anden negtede at ſvare det paalagte„Schott“, havde Older- mændene efter en i 1446 fattet Beſtemmelſe Ret til at kræve den dobbelte Sum eller ilægge ham Bøder af 100 Shilling Engelſk.“) Sandſynligvis maa ogſaa den ovenfor (S. 204) omtalte Afgift have været et ſaadant „Schott.“ Fra 1408 var KontoretiBeſiddelſe af Mariakirken, hvis Gods og Indkomſter fra den Tid af beſtyredes af de af Kjøbmændene valgte Kirkeværger. Denne Overdragelſe, hvormed dog ikke fulgte nogen Kaldsret, forudſatte rigtignok ikke i Formen, at Kirken for

–-j-j-–-–-E

“) 1)jp1. Nor-v. VI, No. 567; V1II, No. 508. (1523.) 2) N. Nieolayſen, Norſke Magaſin, I, 322. “) I)jp1. Norv V’l, No. 567; Vll, No. 480. Derimod kjendes enkelte ved forſkjellige Lejligheder for Kontoret udfærdigede Beſtemmelſen f. Ex. en fra 1446. 1“)jpl. Nor-v. VII, No. 431. “) 1)iI)l. Norv-. V1, No. 567; Vll, No. 431.