Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/228

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


S–ls vilegier til, hvad de ſkulde være, ſom i det væſentlige en Fornyelſe af de ældre Privilegier, ſom vare udſtedte i Løbet af det trettende og det fjortende Aarhundrede Under ſit Ophold iOslo i Begynd- elſen af det følgende Aar udſtedte Kong Haakon Magnusſen en Retterbod om Hanſens Privilegier (af W Januar 1377), i hvis Indledning han udtrykkelig beklagede ſig over, at de tydſke Kjøb- mænd af Hanſen, ſom det var de fleſte vel bekjendt, havde udvidet ſig paa en Maade, der var Kongen og hans Rige til ſtor Skade, men ſom de ſelv paaſtode var i Overensſtemmelſe med de ældre Privilegier.!) Nu vilde han imidlertid, ſom han erklærede, ikke længere taale den Slags Overſkridelſer, men kun tilſtaa Tydſkerne de Friheden ſom dem med Rette tilkom efter Privilegierne, hvorfor han ſenere hen vilde udſtede en udførligere Forordning derom og nu ſtrax kundgjorde en Række Beſtemmelſen der i fuldkommen Over- ensſtemmelſe med de ældre Privilegier gav nærmere Regler for Handelen i de norſke Stæder, fornemlig for Torvehandelen, ſom de fremmede Kjøbmænd ikke havde yndet, idet de tiltrods for alle For- bud ſtadig havde opkjøbt Landets egne Varer i ſelve Landdiſtrikterne, eller havde lokket de Bønder, ſom ſøgte ind til Byerne, til ſig i ſine Gaarde og der afkjøbt dem deres medbragte Varer. Det ſynes endog efter et i denne Retterbod indtaget Forbnd mod at røve det Gods fra nogen Mand, ſom han bragte til Torvs, ſom om de fremmede Kjøbmænd ikke en Gang havde undſeet ſig for at bruge Vold, naar de derved kunde ſkaffe ſig Landets Varer. Ligeledes ſer man af denne Retterbod, at de tydſke Kjøbmænd for at omgaa det mod deres Smaahandel udſtedte Forbud havde fundet paa at lade ſine Varer udſælge i Smaat af de løſe Fruentimmer, ſom de havde hos ſig. Dette blev dog nu forbudt. Noget ſenere, maaſke i 1380, udſtedtes ogſaa den almindelige, mere omfattende Retterbod om Handelen i de norſke Stæder, ſom var bebudet i 1377, og ſom var affattet i den ſamme Aand Navnlig forbød den Tuſkhandel og bekræftede de ældre Beſtemmelſer om Handel paa Kjøbftædernes Torv.“) J nær Forbindelſe hermed ſtaar viſtnok en Samling af forſkjellige af de for Bergen gjældende Lovbnd, hvorom man rigtig- nok ikke nøjagtig ved, naar den er gjort, men ſom dog ſiges at være gjort i „Kong Haakons Tid.“ Denne indeholdt ogſaa enkelte -j –-j-j- “) Norges gamle Love, l11, 198–200. k) Norges gamle Love, 1Il, S. 202–-310–