Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/227

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


215 Geldern: .derderwyk, Ziitphen, Elburg og Deventer, ſamt endelig for Stavern og Hinlopen, tillige med alle andre i Forbundet op- regnede Stæder (omne8 aljee et 8ingulee cjvitate8, in ip8arutn jure et eonioec1eretione eotnpreheI18æ). Denne Fortegnelſe viſer, hvilket overordentligt Omfang dethanſeatiſke Forbund paa denne Tid havde naaet, og hvilken farlig Modſtander det maatte være for Norge. Freden i Kallundborg afſluttedes paa følgende Betingelſen 1) Stædernes Indbyggere ſkulde for Fremtiden frit og uhindret kunne beſøge Norges Stæder og Havne (eivitate8, vi1las, portu8 et limite8 regni Norvegiee) og der nyde fuldkommen Sikkerhed i en- hver Henſeende 2) Stædernes Indbyggere ſkulde altid i de norſke Stæder og .5avne nyde og bruge de Friheder, hvoraf de nogenſinde meſt uhindret havde været i Beſiddelſe. Men forat de ſkulde finde Kongens Naade ſaa meget mere fordelagtig og Kongen paa ſin Side viſe dem en ſaa meget ſtørre Velgjerning, bekræftede han alle de Friheder, ſom tidligere vare tilftaaede ſamtlige Hanſeftæder (ipsi8 omnjbu8 et 8ingu1i8, eon8ulibus, eivibu8 et tnercatoribus preeno1niuataru1n cjvitatu1n mat-itjmarutn ae cete1–jo ornnibu8 Hansæ ’1’eutoniea3, Itomano i1npe1–jo 8ubjeeti8). 3) Saafremt det ſkulde hænde, at en Ind- eller Udlænding for en Forgaaelſe mod Lovene blev idømt en Pengebod, ſkulde førſt hans Gjæld betales, forinden Boden blev udredet. 4) Naar et Skib kom til de norſke Havne ſkulde det være det tilladt at løbe derind med det ſaakaldte Top- kaftel (cul1l Samme 1rmnito ca8te11o proprie: toplta8teel); dog ſkulde dette være nedtaget af Maften, forinden Skibet lagde til ved Bryggen„!) I Virkeligheden var den Overvægt, ſom de hanſeatiſke Stæder havde vundet i Norge gjennem denne Fredsſlutning, meget ſtor, og kan ikke alene maales efter de derved erhvervede beſtemte Handels- rettigheder, ligeſom i det hele taget de Fordele, ſom .danſeforubundet havde opnaaet ved ſin Indgriben i den nordiſke Politik, bleve af blivende Betydning for dettes Fremtid. Som en Følge deraf blev denne Krig en af de ſtore Mærkepunkter i dets .diftorie, hvor ſaa- ledes .danſ ed ag en i Køln i November 1367, der gik umiddel- bart foran, og den endelig afſluttende Fred i Kallundborg (og Korsør) indtage en fremragende Plads Uagtet denne Forbundets Magt- udvidelſe og tiltrods for ſin egen Afmagt, forſøgte dog den norſke Styrelſe i den nærmeſt paafølgende Tid at indſkrænke dets Pri- -jjj-:j-– “) Hanſerecesſe, II, 136 flg. P. 9l. Munch, Det norſke Folks Hi- ſ torie, (Unionsperiden), 1I, 70 flg. med de der anførte Steder.