Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/221

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


209 til Danmark, hvorfra den maaſke et gaaet mod Syd til de vendiſke Stæder.!) Bergen var i Norge den By, ſom førſt blev hjemſøgt af Far- ſotten. Den kom derhen med en engelſk Kog, hvis Beſætning førſt blev angreben, efterat den havde begyndt at losſe ſine Varer. Alle, ſom vare ombord, døde, og Smitten udbredte ſig nu til alle Sider, førſt i Bergen og derpaa udover det hele Land, hvor dens Ode- læggelſer endnu paa mange Steder mindes i lokale Sagn om af- folkede og gjenfundne Bygder, ſom Ioſtedalen, Hedalen o. ſ. v., ligeſom flere Diplomer give Oplysninger om dens Hærjinger. Efter de islandſke Annalers Beretning2) ſkal der i Bergen paa en Dag være bragt otti Lig til en eneſte Kirke, derimellem fjorten Preſter og ſex ’Diakoner. Om det Skib, ſom havde bragt Smitten til Byen, heder det, at det ſank med alle Ligene af Beſætningen og med de fleſte af de medbragte Varer, ligeſom det ogſaa fortælles, at flere andre Skibe ſank ulosſede med ſin hele Ladning eller dreve om paa Søen uden Mandſkab. Nogle Aar efter klagede Bergens Biſkop for Paven over, at der næſten ikke fandtes Preſter i Byen og Stiſtet, hvilket ogſaa berettes fra andre Landsdele. Man ſtod i det hele aldeles værgeløs lige overfor Farſotten og maatte nøjes med at bekjæmpe den med Mesſer og Proeesſioner. I Bergen anordnede Biſkopen, hvorledes disſe ſidſte ſkulde gaa paa de for- ſkjellige Dage til de forſkjellige Kloſtre og til .tkriſtkirken.“) Ogſaa i Norge ſortælles det, at den ſorte Død bortrev to Trediedele af hele Landets Befolkning Skjønt en ſaadan Beret- ning naturligvis ikke kan tages aldeles bogſtavelig, idet den kun er bygget paa Overſlag af den løſeſte Art, og derfor kan indeholde betydelige Overdrivelſer, maa det dog efter alt, hvad der med Sik- kerhed vides om denne Farſot, anſees for givet, at den har krævet en Masſe Ofte i den forh oldsvis korte Tid, hvori den hjemſøgte vort Fædre- land. Et ſaadant Tab af Menneſkeliv lod ſig i et tyndt befolket og fattigt “) Dette er en anden Vej end den, ſom Detmar (anſ. St.) lader den tage, efter at være kommen til Norge, nemlig over Sverige til Danmark og derfra til de ſydlige Øſterſplande. ’) Annales Islo.nc1iai, S. 278. “) Smlgn. P. A. Muneh, Det norſke Folks Hiſtorie, (2den Afdeling) I, 497–515. – Allerede i 1356 blev Bergen paa ny hjemſpgt af en Epidemi, der maa have havt adſkillig Lighed med den ſorte Død og lige- ſom denne krævedemange Oſfere. Annales Is1andjoi, S. 288.–Om Gpidemier, ſom i den anden Halvdel af det fjortende Aarhundrede hjem- ſøgte Norge, kan ellers henviſes til P. Sl. Munch, anf. St. I, 388 flg. sm. kuelſeut Qetgeu. 14

 s