Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/220

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


’ 9oe ikke af den Grund ventes nogen Anerkjendelſe af det nye Kontor fra den norſke Regjering En ſaadan udeblev ogſaa, og om end Kontoret i Bergen ſaktiſk reſpekteredes paa Grund af Hanſeforbundets Magt, ſavnede detdog altid i Norge et retsligt Grundlag Som en Følge deraf vedbleve ogſaa de gamle Beſtemmelſer om den indſkrænkede Sommerhandel m. m. længe at gjentages paa Papiret, uden Henſyn til, at de forlængſt havde tabt ſin Kraft Den norſke Regjering betragtede derfor officielt Hanſeforbundet og de tydſke Kjøbmænd„i Bergen ſom to forſkjellige Begreber, men formaaede rigtignok aldrig at ſkaffe ſig Reſpekt for en ſaadan Opfatning, ſom i en altfor høj Grad ſtred mod de virkelige Forhold.I) Forinden vi gaa videteiFremſtillingen, maa vi endnu i denne Forbindelſe omtale en Begivenhed, der havde en betydelig Indflyd- elſe paa Forholdene i Bergen, og ſom idet den tyndede godt op i de norſke Bymænds Rækker, bagefter gjorde det ſaa meget lettere for Tydſkerne at trænge ſig end mere ind i Norges Handel og overtage den efter hine ledige Plads Dette var den forfærdelige Landeplage, ſom ved Midten af det fjortende Aarhundrede gik over hele Europa og paa denne ſin Vandring ogſaa kom til Norge Den ſorte Død, ſom denne ſkrækkelige Sygdom i Alminde- lighed kaldes, var i 1347 kommen til det ſydlige Frankrige, hvorfra den med en rivende Hurtighed udbredte ſig til Nabolandene.2) Til Tydſkland naaede Sygdommen i 1349 og anrettede der overordent- lige Ødelæggelſen ſaa at det endog heder, at den ſkal have bort- revet to Trediedele af den hele Befolkning. J Lübeck ſkal den paa en eneſte Dag have kræver 2500 Ofre, i Danzig fortælles det, at den i Løbet af et Aar bortrev 13,000 Menneſker, i Etſurt 16,000 o. ſ. v. og alene af Barfodbrødre ſkal der være død over 120,o00! Disſe fra Tydſkland hentede Tal, der ſelv, om de ere adfkillig over- dreone, dog ere forfærdelige Vidnesbyrd om de Ødelæggelſer, ſom denne Sygdom anrettede, overgaaes imidlertid af dem, ſom anføres fra andre Lande. I Florents heder det ſaaledes, at der døde 96,o0o og i London 100,oo0 Menneſker. Til Norge ooerførtes den ſorte Død allerede i 1349 fra England eller ialfald ved et engelſk Skib, da det ogſaa heder, at den kom fra Flandern, og fandt igjen fra vort Land Vejen videre til Sverige, medens den fra England førtes - “) Smlgn. for Englands Vedkommende Barthold, Geſchichte der Hanſ a, ll, 125, hvor lignende Forhold omtales. 2) Eſter Detmar (ved Grautoff, I, 263) ſkal den førſt være optraadt i Polen, derpaa iUngarn, Sicilien, Sydfrankrige og England, hvorfra den kom til Flandern og ſaa bragtes til Norge