Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/218

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


206 Det ſtaar efter disſe Oplysninger kun tilbage at beſvare det Spørgsmaal, naar det Kontor eller Faktori, hvis Tilværelſe er ſikker i l360 og ſandſynligvis allerede paa en tidligere Tid, førſt kan være grundet. Synderlig gammelt kan det da neppe antages at have været, da det ellers neppe –kunde tænkes, at det ikke ſkulde være omtalt i de til vor Tid levnede Kilder, ſom dog efter 1360 tem- melig hyppig hentyde til dets Tilværelſe, og af fremtrædende Be- givenheder, ſom kunde ſættes i Forbindelſe med dets Grundlæggelſe, er der heller ikke i den nærmeſt forudgaaende Aar-række nogen anden end Udfærdigelſen af de tidligere omtalte Privilegier af 1343. Ved disſe bleve nemlig de i Bergen handlende tydſke Kjøbmænd fra norſk Side anerkjendte ſom Medlemmer af Hanſeforbundet, medens de tidligere kun havde været betragtede ſom tilhørende de enkelte Stæder, ſom ſtode i Handelsforbindelſe med Norge. Et ſaadant Skridt kunde – iForbindelſe med de ſæregne Begunſtigelſeri Henſeende til Toldafgifterne, ſom Hanſaen nu opnaaede i de norſke Havne – meget let give Anledning til, at de tydſke Kjøbmænd i Bergen ſluttede ſig ſammen i en Forening, der ſatte ſig i nøje Forbindelſe med det ſtore ForbundiHjemlandet. Der findes virke- lig ogſaa Spor til, at noget ſaadant er ſkeet i den nærmeſte Tid efter Udſtedelſen af Privilegier-ne i 1343, og at Tydſkerne have benyttet denne Lejlighed til at gjenoptage de Forſøg, ſom de tid- ligere havde gjort paa at danne ſine ſærlige Samfund. Dette var noget, ſom fuldkommen ſtemte med Tidens Aand, og kun en Gjentagelſe af, hvad der før var ſkeet paa mange andre Steder, Malmø, Soeſt, Greifswalde o. ſ. v. Heller ikke i Bergen var det ukjendt, idet det her, ſom vi har ſeet,– allerede i 1295 var anſeet nødvendigt at udſtede et almindeligt Fordud mod Dannelſe af ſaadanne Samlag af forſkjellig Art Der omtales ikke udtrykkelig, at de tydſke Kjøbmænd og Sutere vare med i disſe, men er dog meget rimeligt, (ſmlgn. S. 161 og 191), hvorimod dette med Vished vides at have været Tilfældet i 1320 (ſmlgn. S. 195). Maaſke har det da udſtedte Fordud været ganſke frugtesløſt, – maaſke kan det ogſaa have viſt nogen Virkning; men i ethvert Fald vare lig- nende Beſtræbelſer i fuld Gang i 1343. Førſt og fremſt ſees nem- lig de tydſke Kjøbmænd at have villet unddrage ſig for at udrede Leding (ſaavel bor-öleidangr ſom utt’ararlejdongr) og i det hele taget at have gjort Brud paa Stadens Lov og Net, bl. a. ved at negte at betale de lovlige Bøder og ved at ſlutte ſig ſammen og unddrage Jldgjerningsmænd fra Straf. I denne Anledning blev der af Kong Magnus .under hans Ophold i Bardberg (l3de Januar 1344)