Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/217

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


. Hos Dette er den førſte Gang, der udtrykkelig næves tydſke Oldermænb i Bergen. Disſe maatte efter en i 1366 truffen Beſtemmelſe være fra en af de i Hanſeforbundet optagne Stæder.!) De forekomme ved denne Leilighed, ſom en Repræſentation for det tydſke Kjøb- mandsſamfund i Bergen, idet der paa den i dette Aar ved St. Hanstid afholdte Hanſedag i Lübeck forhandledes om Stridighederne mellem dette og Herr Sigurd Hafthorsſøn. Der blev fra de da forſamlede Raadmænd fra Hanſeſtæderne ſkrevet flere Breoe, ſaavel til Kong Haakon Magnusſøn, ſom til Erkebiſkopen, Biſkoper-nei Bergen og Stavanger og flere af Rigets fornemſte Mænd for at faa udjævnet de daværende Stridigheder. Men ved Siden heraf ſkede der ogſaa fra Lübeck af en Henvendelſe til Kontorets Older- mænd og øvrige Medlemmer,2) for alvorlig at formane disſe “til at holde Fred med Nordmændene og ikke anſe dem for at være altfor enfoldige og ynkelige. Da der ved Kontoret var flere letſindige og løstungede Folk, blev det dem derhos paalagt at holde disſe i Tømme, ſaaledes at de ikke fik Anledning til at gjøre noget, hvoraf der kunde opſtaa For-træd. Ved Siden heraf blev der ogſaa i en paa Plattydſk affattet Skrivelſe af ſamme Dag „for den menige Kjøbmands Nytte og Fremme“ meddelt dem forſkjellige nye Beſtem- melſer, gjældende for tre Aar, hvilke man havde fundet nødvendigt at udſtede.3)

–;j-
jj-–H

“) Nullns debot esse 0ldermanm1S in Flam11–in und in Be-rghen, I1isi fuerit ejvis nIjcn,„jus civiTat.is de lmnsa ’1’eut,oniea. Receſs af Lübeck, 24 Juni 1366. Sartorius ved Lappenberg, Il,577. Hanſerecesſe,I,332. Smlgn. det ovenfor anførte En lignende Beſtemmelſe for Valget af Oldermanden ved Kontoret i Novgorod blev truſfen paa Hanſedagen i Lübeck Juni 1363: „in curia Novgardensi eligj debet, sno temI)Ore –vir idonens et v.I)tus in alderrnanm1m; –- – – Sit etiam ou„jusenm(Iv0 nationis, dmnmodo Sit vir banede ’1’eutonic!orum.““ S arto riu s ved Lap- penberg, I, 210 og ll, 524 og Hanſerecesſe, I, 236. Samtidig for- handledes der de o1(1ermanno in Brngis p0n6ndo, hvor det dog ogſaa læſes Her-gi8. Dette har foranlediget Lappenberg (l, 210) til ogſaa at antage, at der i dette Aar nævnes en Oldermand i Bergen. I Recesſen af 27 Mai 1364 læſer paa ſamme Maade Lappenberg Berg-is, ved Om-“ talen af Oldermændene, medens der i Udgaven af Hanſerecesſe (I, 282) ſtaar Bi-ugis. „ . 2) Naar der fra en Hanſedag ſkrives til Oldermændene og KontoretiBergen, bruges der til disſe Titelen: „jurve Beſchedenheit“, medens de omvendt maatte bruge Titulaturen: –juwe Ehrhaftigket.“ “) Sartorius ved Lappenberg, Il, 583, 585 og 592, Hanſe-recesſe, 1, 342– 345.