Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/216

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


204 Breve fra de Oldermænd, ſom der ere, eller fra den Stad, hvor der ingen Oldermænd er, men hvor de dog have ført ſit Gods hen, og Brevene ſkulle bevidne, at de have ſolgt det og intet andet.“ Paa Grund af de almindelige Udtryk, hvori dette Brev er holdt, kan det rigtignok ikke gjælde ſom et aldeles paalideligt Bevis for, at der paa den Tid virkelig har beſtaaet et hanſeatiſk Kontor med egne Qldermænd i nogen norſk By; men der er dog ſtor Rimelighed for, at ſaa har været Tilfældet, iſær da der fra den nærmeſt følg- ende Tid er bevaret flere Dokumenter, der viſe Kontorets Tilværelſe. Som aldeles utvivlfom forekommer denne i 1360, da det i en Beretning fra en roſtockiſk Geſandt omtales, at der herſkede Mis- nøje med en Afgift, ſom de i Bergen boſatte Tydſkere plejede at paalægge de Kjøbmænd, ſom førſte Gang kom derhen, i hvilken An- ledning det var beſtemt, at alle i Hanſeforbundetdeltagende Stæder ſkulde tilſkrive ſine KjøbmændiBergen og paalægge dem at afholde ſig derfra.!) Dette forudſætter med Nødvendighed, at de tydſke Kjøbmænd i Bergen da have dannet et Samfund, beſtaaende af Medlemmer af flere af de i Hanſeforbundet optagne Stæder, med andre Ord et Faktori eller Kontor, ſaaledes ſom det ſenere hen fandtes i denne By.2) Ogſaa haves der fra 1365 et meget interes- ſant Dokument, der atter viſer Kontorets Tilværelſe, nemlig en Række Fordringer, ſom Kjøbmændene i Bergen havde opftillet, og hvilke Raadet i Lübeck havde bifaldt og anbefalede til ſine Kolleger i Stralſund. Disſe Fordringer havde væſentlig Henſyn paa Kon- torets Uafhængighed i Jurisdil“tion, ſaaledes at ingen der maatte anſættes ſom Dommer, der„ikke var fra en Hanſeſtad med lübſk Ret, medens der fra Kontorets Domme ſkulde kunne appelleres til en af Hjemſtædernes Domſtole. I denne Anledning blev der ogſaa fra Hanſedagen i Stralſund 27de Marts l365 ſendt en Skrivelſe til Herr Sigurd .5afthorsſøn, og Kjøbmændenes Oldermænd (ad mereatorum olderma1n1o8), der maaſke tillige har omhandlet det ſpændte Forhold, hvori Kontoret ſtod til Bergens Borgere, da dette var langt fra at have de hjemmeværendes fulde Billigelſe.“) t) Sartorius ved Lappenberg,1I, 477flg. Hanſere.cesſe ll, 169.– Smlgn. ogſaa det ovenfor anførte Sted af Norges gamle Lov e, 11l, S. 179 (votrSat,ar Ole Hensabræd1“.) 2) Uagtet den Vigtighed, ſom dette Sted har, har P.A. Munch i ſin Norſke F ol ks H iſ to ti e (Unionsperioden) l, 695 kun omtalt det i forbigaaende uden at gjøre opmærkſom paa, at det er den førſte ſikre Efterretning om Kon- toret i Bergen 3) Sartorius ved Lappenberg, l1, M flg. Hanſereeesſe I, 307 og M flg.