Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/215

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


L03 ’ Friheder.1) Tydſkerne optraadte imidlertid ogſaa nu ogi den paa- følgende Tid med det ſamme Overmod, ſom tidligere. Under et af Kong Magnus’s Ophold i Bergen, ſandſynligvis i 1365, klages der ſaaledes over, at de tiltrods for de gjældende Lovbud havde gaaet med Vaaben og tilladt ſig allehaande Voldſomheder af den meſt oidtgaaende Sort, for hvilke ikke engang den kongelige Be- falingsmand, .5err Sigurd Haſthorsſøn, gik fri. Da ſaaledes Kjøb- mændene indbildte ſig at haveenFordring paa ham, brøde de over Kongsgaardens Mur og tvang Herr Sigurd, uagtet han tilbød ſig at ſtaa dem til Rette efter lovlig Dom, til at indgaa paa, hvad de forlangte. Dagen efter brøde de paa ſamme Maade ind i et Klofter, hvor de grebe en af hans Tjenere, ſom havde taget ſin Tilflugt dertil, og halshuggede ham, hvorpaa de ved Trudſel om at opbrænde Biſkopsgaarden og den hele By, tvang Biſkopen til at give dem Abſolution for deres Gjerning og Raadmændene til at fælde en ſaadan Dom over denne, ſom de ſelv vilde have. At Folk bleve dræbte ved Nattetid, uden at Gjerningsmændene bleve opdagede eller afſtraſfede, sſynes allerede paa denne Tid at have været en i Byen almindelig Ting.2) De tydſke Kjøbmænd kunde paa ſin Side optræde med ſaa me- get ſtørre Henſynsløshed lige over for NordmændeneiBergen, ſom de paa denne Tid endelig havde naaet det Maal, hvorimod de længe havde arbejdet, idet de nu havde ſluttet ſig ſammen til et formelig organiſeret Samſund, der aldeles beherſkede Byen. Naar dette er ſkeet, vides ikke med Beſtemthed; men al Sandſynlighed taler dog for, at det er ſkeet ved Midten af det ſjortende Aarhund- rede. Den førſte Gang, der ſynes at forekomme en Antydning-af, at der i Bergen har været et hanfeatiſk Kontor, er i Recesſen af Lübeck af 20 Januar 1358,O) i hvis anden Paragraf det bl. a. heder: „Og ligeledes, hvo ſom kommer til England eller til Skot- land eller til Norge med ſit Gods, de ſkulle bringe med ſig aabne ’) Norges gamle Love, 1II, S. 179–181.– I 1358 tog Kong Magnus alle Stralſundere, ſom beſøgte hans Riger og bragte Levnetsmidler der- hen, under ſin ſærlige Beſkyttelſe Sartorius ved Lappenberg, II, 446. De to Breve om denne Stads og dens Bod-geres Forhold til Norge, der ere trykte i Hanſerecesſe, I, 147 flg., ſættes der i Forbindelſe med denne Sag. 2) Sartorius ved Lappenberg, II, 696. Smlgn. L. A. Munch, Det norſke Folks Hiſtorie, (2den Afdelins), I, 774 flg. “) Sartorius ved Lappenberg, lI, 444. Hanſereeesſe, I,136–