Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/214

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


202 Gang til noget formeligtBrud, og fra norſk Side ſynes det navnlig, ſom om man ikke er gaaet videre end til en ſaavidt muligt nøjagtig Overholdelſe af de indſkrænkede Regler, ſom fremdeles ſkulde være gjældende for de fremmedes Handel Men ſelv dette maatte paa den Tid have ſine ſtore Vanſkeligheder, ikke mindſt paa Grund af den lidet tydelige og udtømmende Maade, hvorpaa disſe Beſtemmelſer vare affattede. Et ſaadant Forſøg kunde desuden ikke gjennemføres, uden at man i mange Tilfælde maatte nedlade ſig til en Smaalighed, der under de daværende Forhold blot virkede udfordrende, men ikke vel kunde gjøre varig Nytte Fra 1354 haves ſaaledes et tydſk Klageſkrift over de Forurettelſer, hvorfor Kjøbmændene troede at være udſatte i Oslo og andenſteds i Rigets øſtlige Egne, maaſke nærmeſt i Tunsberg og Marſtrand;I) men netop de Punkter, hvor- over der nu klages, viſe i tilſtrækkelig Grad, at det kun har været den Strenghed, hvormed de ældre Beſtemmelſer ere blevne over- holdte, ſom denne Gang har vakt deres Uvilje, og at de norſke Embedsmænd for det meſte ſtode paa Lovens Grund, ſkjønt de rig- tignok ſynes at have drevet ſin Kontrol videre, end det vel kunde forſvares, naar der endog gjordes Forſøg paa at drive alle Vinter- ſiddere overhovedet bort fra Landet. . Paa denne Maade gik det i længere Tid under ſtadig Misfor- nøjelſe, medens Tydſkernes Overmod beſtandig forøgedes De norſke Embedsmænd, ſom ſkulde hævde ſit Lands Værdighed og Interesſer imod dem, maatte ſandſynligvis ſtadig finde ſig i, at disſe bleve krænkede paa en meget haanlig Maade, medens det maaſke ogſaa i enkelte Tilfælde kunde lykkes for en kraftig Sysſelmand at holde de fremmede i Tømme. Regjeringens Politik vedblev at være den ſamme, ogſaa efterat Kong Haakon VI Magnusſøn i 1355 havde overtaget Styrelſen, ſom myndig. Herom vidner ſaaledes bl. a. den i Tunsberg 5te Februar 1360 udſtedte Retterbod, der ſkulde indſkjærpe de ældre Beſtemmelſer om Kongens ForljøbsretiBergen. Aaret efter bleve ligeledes de ældre Retterbøder for Bergen be- kræftede under Kong Haakons Ophold i denne By, 15de Juni 1361, hvorved dog tillige beſtemtes, „at de udenlandſke Kjøbmænd fra Søſtæderne i Tydſkland, ſom komme til Staden eller her ere Vinter- ſiddere og .5anſebrødre“, ſkulde nyde fine gamle Privilegier og - s) Sartorius ved Lappenberg, Il, S. 434. Hanſerecesſe, I, S. 122 flg. Smlgn. P. L. Munch, Det norſke Folks Hiſtorie, (2den Afdelins), I, S. 575.